Ar­beid til al­le an­går oss al­le

Faedrelandsvennen - - MENING - JO­NAS GAHR STØ­RE, HADIA TAJIK, TROND GISKE, Le­der og nest­le­de­re i Ar­bei­der­par­ti­et

Ikke al­le har pro­ble­mer med å få jobb. Men man­ge har det. Enda flere kjen­ner noen som har det.

●● I fa­mi­li­en, i om­gangs­kret­sen, i lo­kal­sam­fun­net. Verst er det når unge men­nes­ker ikke kom­mer i gang med sine liv. Når de hå­per å kun­ne søke lån til bo­lig, stif­te fa­mi­lie og føl­ge sine drøm­mer, men ikke får sel­ve platt­for­men på plass: En trygg jobb å gå til, et ar­beids­fel­les­skap å høre til, pen- ger inn på kon­to hver må­ned.

For Ar­bei­der­par­ti­et er ikke ar­beid til al­le vår «valg­kamp­sak». Det er vår sak. Det er det vi bryr oss al­ler mest om. Det er det vi kan al­ler best. Vi vet at det hele ti­den må ska­pes nye job­ber. Og at det­te kre­ver på­gå­en­de, kom­pe­tent og ved­va­ren­de po­li­tisk inn­sats, en plan for å lyk­kes. Det hol­der ikke å sen­de mil­li­ar­der fra fel­les­kas­sen til lan­dets ri­kes­te, lene seg til­ba­ke og håpe noe skal skje. Vi vet at det ikke er slik det fun­ge­rer.

Frp/høy­re-re­gje­rin­gen har ikke skyld i olje­pris­fal­let, like lite som den har æren for en guns­tig krone­kurs. Men den har an­svar for at den prø­ver å dek­ke over rea­li­te­te­ne og sin mang­len­de evne til å gjø­re noe som mon­ner: Etter fire år er le­dig­he­ten fort­satt alt­for høy. Det ska­pes nes­ten ikke nye job­ber. Den lil­le ned­gan­gen man ser i ar­beids­le­dig­het – og som la­ger over­skrif­ter, for­kla­res av Sta­tis­tisk sen­tral­byrå med at folk «trek­ker seg ut av ar­beids­styr­ken». Alt­så at man­ge gir opp og slut­ter å søke etter ar­beid.

Mest al­vor­lig er ned­gan­gen i sys­sel­set­ting sett i for­hold til be­folk­nin­gen. An­de­len i jobb er den la­ves­te på over 20 år. Re­gje­rin­gen sier i sine pro­gno­ser at den vil fort­set­te å fal­le. At vi kla­rer å snu den­ne ut­vik­lin­gen, er av­gjø­ren­de for at vi i åre­ne frem­over skal kun­ne be­ta­le for gode sko­ler, trygg eldre­om­sorg og et helse­ve­sen i ver­dens­klas­se. Skal vi få den opp dit den var på det høy­es­te sist Ar­bei­der­par­ti­et styr­te, må 400.000 flere i jobb om ti år. Da har vi ikke tid til fire nye år uten plan og handle­kraft.

Ar­beid til al­le an­går oss al­le. Ung­dom som ikke får jobb, er vår al­les ung­dom. Kri­se i en lands­del er vårt al­les an­svar. Og Nor­ges frem­tid som vel­ferds­sam­funn kre­ver at al­le er med. For­di al­le trengs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.