0,38 % til pen­sjo­nis­ter og uføre

Faedrelandsvennen - - MENING - ØY­VIND HVALEN, Pen­sjo­nist­par­ti­et

Re­gje­rin­gen med støt­te i Stor­tin­get har gått inn for at pen­sjo­nis­ter og uføre­tryg­de­de skal få et ge­ne­relt til­legg på 0,38 % i pen­sjon. Lønns­ta­ke­re får 2-3 %. Pris­stig­nin­gen er på ca 2 %.

●● Nå er det tred­je året på rad at de som ikke er i løn­net ar­beid sak­ker ak­ter­ut i lønns­opp­gjø­re­ne. Med en pris­stig­ning på ca. 2 % vil nød­ven­dig­vis den re­el­le kjøpe­kraf­ten gå ned for pen­sjo­nis­ter og uføre­tryg­de­de. På leng­re sikt vil det føre til at det blir en langt stram­me­re øko­no­mi for dem. Mye av år­sa­ken til den­ne ne­ga­ti­ve ut­vik­lin­gen er at pen­sjo­nis­te­ne ikke len­ger har for­hand­lings­rett som de had­de tid­li­ge­re. Pen­sjo­nist­for­bun­det had­de den­ne ret­ten tid­li­ge­re, men de po­li­tis­ke par­ti­ene sør­get for at den­ne ret­ten for­svant. Pri­ser og fas­te ut­gif­ter sti­ger også for dem som le­ver på trygd/pen­sjon. I lø­pet av noen år vil der­for pen­sjo­nis­ter og uføre­tryg­de­de få en langt stram­me­re øko­no­mi enn dem som del­tar i ar­beids­li­vet. Pen­sjo­nis­te­ne har del­tatt i ar­beids­li­vet i man­ge år, og lagt grunn­la­get for den vel­ferds­sta­ten vi har i dag. Vi har også be­talt skat­ter og trygde­av­gif­ter i åre­vis. Trygde­av­gift må også pen­sjo­nis­te­ne fort­satt be­ta­le, livs­va­rig. Det er mye som ty­der på at for man­ge po­li­ti­ke­re her i lan­det ser det slik at pen­sjo­nis­te­ne har det for godt, og vil der­for stram­me inn. Jeg re­gist­re­rer at stor­tings­po­li­ti­ker­ne har be­vil­get seg et lønns­til­legg på over 30.000 kro­ner.

Fra før har de over 900.000,-. Det er stor­tings­valg til høs­ten, og vi tren­ger all støt­te for å kom­me vi­de­re. Ikke minst fra dem som har pas­sert 50+ og snart vil er­fa­re at de har blitt pen­sjo­nis­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.