De glem­te fol­kets li­del­ser

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ALF KJE­TIL IGLAND

HIS­TO­RIE «Brent jord 19441945. Hel­te­ne. Ofre­ne. De skyl­di­ge.»

As­bjørn Jak­lin Gyl­den­dal

Den tys­ke eva­ku­e­rin­gen av be­folk­nin­gen i Finn­mark og Nord-troms gjen­nom ver­dens­kri­gens sis­te vin­ter før­te med seg sto­re li­del­ser for be­folk­nin­gen, og man­ge liv gikk tapt, men for «sø­rin­ge­ne» var Nord-nor­ge langt unna. Om­fan­get av tra­ge­di­en sank ikke inn.

«Vi er det glem­te fol­ket,» sier en av kil­de­ne med ret­te i As­bjørn Jak­lins vel­skrev­ne bok, der han over­be­vi­sen­de bi­drar til bed­re kunn­skap om, og inn­sikt i, føl­ge­ne av den bren­te jords tak­tikk. Man­ge stem­mer, man­ge kil­der ve­ves sam­men til et dys­tert hel­hetstep­pe.

Det var Hit­ler som be­ord­ret om­rå­det eva­ku­ert. Der­et­ter skul­le all be­byg­gel­se bren­nes ned, all in­fra­struk­tur øde­leg­ges, all bu­skap slak­tes. Det skul­le ikke være stein til­ba­ke på stein når rus­ser­ne ryk­ket inn. Ord­ren ble gjen­nom­ført med nid­kjær grun­dig­het. Om­lag 50 000 men­nes­ker lot seg tvangs­eva­ku­ere, man­ge un­der for­fer­de­li­ge for­hold.

25.000 men­nes­ker valg­te å tros­se på­leg­get. De trakk seg bort un­der eva­ku­e­rin­gen og lev­de i gam­mer, fjøs, hu­ler el­ler lap­pet sam­men et pro­vi­so­risk hus­væ­re i rui­ne­ne av et øde­lagt bygg.

Men de var på in­gen måte tryg­ge. Tys­ker­ne og nors­ke over­lø­pe­re vend­te til­ba­ke og drev helt frem til de sis­te krigs­da­ge­ne ren klapp­jakt på alt som be­ve­get seg, men­nes­ker som dyr. Man­ge ble skutt, and­re ber­get li­vet så vidt det var. Det mang­let ikke på hel­ter, ofre el­ler skyl­di­ge i den­ne kri­gens krampe­fase.

Jak­lin vier et ka­pit­tel til den for­fer­de­li­ge dyre­mis­hand­lin­gen tys­ker­ne stod for. De hel­te ben­sin på sau­er og sat­te fyr på dem. Kyr og and­re dyr ble spid­det el­ler av­li­vet på an­nen bes­ti­alsk måte. For men­nes­ke­ne som var glad i sine få hus­dyr, var det­te en stor be­last­ning.

Hen­sik­ten med bo­ken har vært å fyl­le et hull i den om­fat­ten­de lit­te­ra­tu­ren om and­re ver­dens­krig, en opp­ga­ve han har løst på en god måte. Det er ster­ke his­to­ri­er i det­te hel­hets­bil­det, men kil­de­ne og Jak­lin hen­fal­ler ikke til sen­ti­men­ta­li­tet. Det lig­ger nok fjernt fra det nord-nors­ke lyn­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.