Skrem­men­de godt om å bry­te ned et barn

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TORBORG IGLAND

UNGDOMSBOK «Ly­dig­hets­prø­ven. En tenkt for­tel­ling om et barn»

Bjørn Ing­vald­sen Gyl­den­dal

I «Ly­dig­hets­prø­ven» har

Bjørn Ing­vald­sen skre­vet om hvor­dan men­nes­ker kan for­and­re seg, fra å være til­syne­la­ten­de om­tenk­som­me og in­ter­es­ser­te til å bli ufor­ut­sig­ba­re og kon­trol­le­ren­de. Han har skre­vet, gjen­nom en 12-årings blikk om hvor­dan det kjen­nes når noen ut­nyt­ter at man øns­ker seg venn­skap. Det er skrem­men­de og gjen­kjen­ne­lig.

Li­ke­vel ikke så skrem­men­de at det ikke er til å tåle. Og ikke så skrem­men­de at barn skal be­skyt­tes fra den. Tvert imot. Det­te er en bok som kan gi barn – og voks­ne – et blikk for ma­ni­pu­le­ren­de men­nes­ker. Alt­så en vik­tig bok.

«Du vet Al­vis. Han de kal­ler Al­vis Piss. Han de sier det luk­ter av. Han som er 12 år og all­tid le­ker med de små un­ge­ne. (...). Du vet han? Han er borte nå.»

Å være øns­ket som venn, er en fin ting. Det vet selv­sagt den som er kald nok til å ut­nyt­te det. Å bli lurt til å tro at man er en venn, kan være så vondt at man kan­skje la­ter som man ikke vet at man er lurt, el­ler man ler med dem som hå­ner – for ikke å tape an­sikt. El­ler blir væ­ren­de i en re­la­sjon som er ska­de­lig, for ikke å mis­te en fø­lel­se av ver­dig­het. Å lyve for seg selv blir en måte å over­le­ve på.

Alt det­te skri­ver pris­be­løn­te og pris­no­mi­ner­te (Ing­vald­sen er no­mi­nert til Nor­disk råds bar­ne- og ung­doms­lit­te­ra­tur­pris i år) Ing­vald­sen inn­sikts­fullt og gri­pen­de om.

Språ­ket er so­bert og ho­ved­ka­rak­te­ren ny­de­lig ut­vik­let. Det nær­mer seg topp­ka­rak­ter fra den­ne le­se­ren. En slutt som etter min me­ning blir ør­lite sen­ti­men­tal, trek­ker ned.

Det en­der ikke så godt for Al­vis. Det be­hø­ver det ikke all­tid å gjø­re. For­fat­te­ren har li­ke­vel lagt inn en hen­syns­full på­min­nel­se i for­or­det: «Uan­sett hva barn blir ut­satt for, er det ald­ri bar­nas feil. Det er de voks­ne som gjør noe galt. Husk på det. Og husk at det­te ikke er en his­to­rie fra vir­ke­lig­he­ten.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.