En van­lig fa­mi­lie­bil kos­ter 8139 i må­ne­den

Faedrelandsvennen - - MOTOR - ELI­SE RØNNEVIG AN­DER­SEN

Det­te er regne­styk­ket in­gen li­ker: Å eie en ny bil kos­ter skjor­ta.

Hvert år gjør Opp­lys­nings­rå­det for vei­tra­fik­ken (OFV) en om­fat­ten­de kal­ky­le på hva det fak­tisk kos­ter å eie bil i Nor­ge.

– Etter to år med ned­gang i kost­na­de­ne ved bil­hol­det, har kost­na­de­ne nå i gjen­nom­snitt økt med 3,6 pro­sent sam­men­lig­net med fjor­året, opp­ly­ser mar­keds­sjef Jan Petter Røsse­vold i Opp­lys­nings­rå­det for Vei­tra­fik­ken AS.

Kjø­per du en ny ben­sin­bil til 400.000 kro­ner kos­ter den deg 97.663 kro­ner i året, el­ler 8139 kro­ner må­ne­den, vi­ser den år­li­ge ut­reg­nin­gen fra (OFV).

Med and­re ord kos­ter bi­len deg 268 kro­ner da­gen, en tier mind­re der­som du har die­sel­bil.

VERDIFALL KOS­TER MEST

– Det er helt klart mye pen­ger, og det er det man­ge som ikke er klar over. Den fak­tis­ke kost­na­den ved å eie bil får du først når du skal sel­ge den, og ser hvor lite du får igjen, sier Røsse­vold.

For nye bi­ler er det nem­lig fort­satt verdifall som står for den størs­te an­de­len av kost­na­de­ne. Av­skriv­nin­gen ut­gjør fra om lag 26 pro­sent av de to­ta­le kost­na­de­ne for en ri­me­lig bil, til nær­me­re 50 pro­sent av kost­na­de­ne for en dy­re­re bil.

Rap­por­ten har gjort flere ut­reg­nin­ger ba­sert på ny­pris for bi­ler i for­skjel­li­ge klas­ser. Kal­ky­le­ne er reg­net med for­skjel­li­ge kjøre­leng­der: 10.000 kilo­me­ter, 15.000 kilo­me­ter, 20.000 kilo­me­ter og 30.000 kilo­me­ter.

Vi har valgt å fo­ku­se­re på 15.000 kilo­me­ter, som er den leng­den en nord­mann i gjen­nom­snitt kjø­rer år­lig.

– ET TAPSPROSJEKT

En ny bil vil fal­le dras­tisk i ver­di i det øye­blik­ket du set­ter nøk­ke­len i ten­nin­gen, sier for­bru­ker­øko­nom Elin Rei­tan.

– Du kan kjø­re mye taxi for det bi­len kos­ter deg hver må­ned, for bil­kjø­pet er og blir et tapsprosjekt.

Ut­reg­nin­ge­ne vi­ser også at du år­lig kan spa­re tu­se­ner på å vel­ge die­sel­bil frem­for ben­sin, i al­le fall om man kjø­rer langt hvert år.

FOTO: NTB SCANPIX

Vol­ks­wa­gen Golf er lan­dets su­ve­rent mest solg­te bil, og lig­ger på rundt 400.000 kro­ner. Det gir må­ned­li­ge kost­na­der på 8139 kro­ner, iføl­ge en kal­ky­le fra Opp­lys­nings­rå­det for vei­tra­fik­ken.

TT / NTB SCANPIX FOTO:

En bil som BMW X3 vil kos­te deg opp mot 120.000 kro­ner i året.

FOTO: ELI­SE RØNNEVIG AN­DER­SEN

Nye Vol­vo XC60 kos­ter rundt 779.000 kro­ner ny.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.