– Vik­tig å slå til­ba­ke etter å ha vært ute i kul­da i ei uke

Faedrelandsvennen - - SPORT - STEF­FEN STENERSEN

Etter flere sva­ke pre­sta­sjo­ner ble Hen­rik Rob­stad ben­ket mot Levan­ger. Mot Aren­dal ga han Stei­nar Pedersen svar på til­ta­le.

– Jeg føl­te det løs­net. Det var vik­tig å slå til­ba­ke etter å ha vært ute i kul­da i ei uke. Jeg var vel­dig be­stemt på å be­vi­se at jeg skal være med.

Det sier Hen­rik Rob­stad til Fædre­lands­ven­nen etter at Start har slått Aren­dal på hjemme­bane.

Sei­e­ren var den førs­te si­den Jerv ble slått for en må­ned si­den. De tre po­en­ge­ne send­te Start helt opp i ryg­gen på det som har blitt opp­rykk­s­kon­kur­ren­ten Ran­heim.

– FRUSTRERENDE KAM­PER

Godt smak­te det også for Hen­rik Rob­stad. I fjor var han en av de ikke alt­for man­ge spil­ler­ne som le­ver­te for et Start-lag som til slutt ryk­ket ned. I år har det gått noe trå­ere for venstre­back­en, og flere fans har spurt seg hva som har skjedd.

– Det har vært et par gode kam­per, og noen frustrerende kam­per, sier Rob­stad.

Sist helg be­stem­te Start-tre­ner Stei­nar Pedersen seg for å set­te 26-årin­gen på ben­ken mot Levan­ger, og gikk hel­ler for Rolf Da­ni­el Vik­støl på venstre­back­en.

– Ja, jeg fikk be­skjed om at de men­te jeg treng­te ei uke på sida. Det var selv­føl­ge­lig vel­dig kje­de­lig, men desto dei­li­ge­re å kom­me til­ba­ke å vise at jeg bør være med her, sier Rob­stad.

For mot Aren­dal var han igjen den of­fen­si­ve driv­kraf­ten som fen­get Start-fan­sen i fjor. Han inn­røm­mer at vra­kin­gen gjor­de noe med ham:

– Først blir jeg jo forbannet, skuf­fet, alt det der. Etter hvert må man snu om, og an­gri­pe når man får sjan­sen.

– IKKE FÅTT TIL ALT

– Jeg fø­ler jeg har hatt en del kam­per hvor det har – ikke klad­det, men hvor jeg ikke har fått til alt det jeg har øns­ket. Jeg har all­tid et mål om å bli med å an­gri­pe. I dag var jeg vel­dig be­stemt på å vise meg fram. Det var jo der­for jeg fikk en kamp på side­lin­ja, for å fin­ne meg selv igjen. Det har litt med å gjø­re det du vet du er god på, og gjø­re mest mu­lig av det, sier han, som kal­ler det sin bes­te kamp for se­son­gen.

Stei­nar Pedersen fikk nett­opp den re­ak­sjo­nen han hå­pet på ved å set­te Rob­stad ut av la­get.

– Hen­rik var ute av la­get sist, og jeg har pra­tet en del med ham. Han slår vir­ke­lig til­ba­ke igjen, og jeg fikk ak­ku­rat det jeg for­ven­tet.

Vel­dig gøy for Hen­rik, og ikke minst for la­get.

– Hva er grun­nen til at vi ikke har fått sett det bes­te av Rob­stad så langt i år?

– Han har tenkt litt mye, gjort det litt vans­ke­lig for seg selv. Når han gjør de tin­ge­ne han er god på, så ser han ut som han all­tid har gjort, sier Pedersen.

FORMASJONEN?

Kan­skje var grun­nen til at det løs­net for Rob­stad at Start tirs­dag la om til 4–3–3. Bå­de han og Ei­rik Wich­ne på mot­satt back fikk en god del rom å løpe i of­fen­sivt.

– Ja, det gikk jo bra i dag. Ab­so­lutt. Kan­skje en del lag har fun­net ut hvor­dan de skal stop­pe det vi har gjort før. I dag ble det en del nytt, og flere spill­punk­ter, sier Rob­stad.

Og Starts tre­ner sier det ikke er uak­tu­elt å fort­set­te slik som mot Aren­dal.

– Det er vel­dig mye bra med 4–3–3 og med 4–4–2. Men jeg for­ven­ter at spil­ler­ne våre, på det ni­vå­et vi er nå, skal kun­ne byt­te litt, og kun­ne ta små tak­tis­ke end­rin­ger. Bå­de un­der­veis i kam­per, og mel­lom kam­per, sier Pedersen.

For Hen­rik Rob­stad var li­ke­vel det vik­tigs­te å slå til­ba­ke etter en tøff pe­rio­de.

– Det er nok den bes­te kam­pen min den­ne se­son­gen. Hvert­fall på hjemme­bane. Jeg har ikke hatt så man­ge gode kam­per her i år. Så jeg treng­te den­ne, sier han gli­sen­de.

FOTO: SCHRØDER, TOR ERIK / NTB SCANPIX

Hen­rik Rob­stad i kamp med Ras­mus Lyn­ge Chris­ten­sen tirs­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.