Nort­hug til Fiske­bryg­ga

Lør­dag for­ven­ter Od­der­sjaa tu­sen­vis av eks­tra til­skue­re etter at en av Nor­ges størs­te ski­stjer­ner er klar for Kris­tian­sand Ski­fes­ti­val.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

– Jeg had­de burs­dag på lør­dag, men den­ne ga­ven er hund­re ganger bed­re. Det er en drøm å få Petter Nort­hug til Fiske­bryg­ga, sier Tor Mjaaland, dag­lig le­der i Od­der­sjaa.

Fædre­lands­ven­nen har tid­li­ge­re skre­vet at flere av ver­dens bes­te ski­lø­pe­re, som Mar­tin Johns­rud Sund­by, Ni­klas Dyr­haug, Emil Iversen, Hei­di Weng og Astrid Uh­ren­holdt Jacobsen, stil­ler i Kris­tian­sand Ski­fes­ti­val Noren­gros. Men sent ons­dag etter­mid­dag ble det be­kref­tet at ski­fes­ti­va- len blir enda en at­trak­sjon ri­ke­re.

– HEVER NI­VÅ­ET MAN­GE HAKK

Midt i opp­kjø­rin­gen til den vik­ti­ge Ol-se­son­gen, hvor Nort­hug skal gjen­rei­se æren etter to sva­ke se­son­ger, stil­ler 31-årin­gen på pro­lo­gen og den ti kilo­me­ter (ti run­der av én kilo­me­ter) lan­ge jakt­star­ten rundt Fiske­bryg­ga.

– Vi er vel­dig for­nøyd med å ha fått Mar­tin og de and­re ski­lø­per­ne som er helt i ver­dens­top­pen, men det er klart at Petter har en egen klang i norsk og in­ter­na­sjo­nal ski­sport. Så det å få Petter på Fiske­bryg­ga en lør­dag i juli, det er prik­ken over i´en og hever ni­vå­et på rulle­ski­fes­ten vår man­ge hakk, sier Mjaaland.

Od­der­sjaa star­tet tid­lig job­ben med å få napp hos Nort­hug, men fikk høre via spon­so­ren hans, Coop, at en høyde­tre­ning i Ita­lia vil­le set­te en stop­per for årets ar­ran­ge­ment. I ste­det skul­le de job­be in­tenst for å få ham nes­te år.

❞ Jeg had­de burs­dag på lør­dag, men den­ne ga­ven er hund­re ganger bed­re. Det er en drøm å få Petter Nort­hug til Fiske­bryg­ga

TOR MJAALAND,

dag­lig le­der i Od­der­sjaa

SAMLING I SKOTTEVIK

Si­den kor­tet trøn­de­ren ned høyde­opp­hol­det. Men han ble syk på fly­tu­ren hjem og der­med gikk del­ta­kel­sen i et rulle­ski­renn i Tele­mark for­ri­ge helg i vas­ken. På grunn av syk­dom­men, drøy­de be­kref­tel­sen på del­ta­kel­sen i Kris­tian­sand, men etter po­si­ti­ve tre­nings­tu­rer man­dag og tirs­dag, og del­ta­kel­se i St. Olav­slop­pet ons­dag, kom glad­mel­din­gen.

– Vi for­ven­ter at Petter i seg selv vil trek­ke flere tu­sen eks­tra til­skue­re til Fiske­bryg­ga, sier Mjaaland.

Trøn­de­ren har ikke mind­re enn 13 Vm-gull på Cv´en, in­klu­dert sju in­di­vi­du­el­le, og har i til­legg to Ol-gull.

Noe av år­sa­ken til at han kom­mer, er at Team Vei­dek­ke Midt­Nor­ge i etter­kant av ren­net skal ha en tre­nings­sam­ling i Skottevik i Hø­våg over fem da­ger.

– De kom­mer med 10–11 lø­pe­re, in­klu­dert hans lille­bror, Even Nort­hug. Via Ski­for­bun­det har vi fått høre at Petter skal være med på sam­lin­gen i Skottevik, sier Mjaaland.

– HAR PEN­GE­NE I HAVN

Han vil ikke kom­men­te­re hvor mye det har kos­tet å hen­te al­le ski­stjer­ne­ne, men etter det Fædre­lands­ven­nen er­fa­rer er pris­lap­pen per lands­lags­lø­per på mel­lom 20.000 og 40.000 kro­ner. På spørs­mål om hva Nort­hug kos­ter dem, sier Mjaaland:

– Al­le kos­ter noe, og del­ta­ker­ho­no­rar er en stor del av bud­sjet­tet vårt. Vi har ikke dis­ku­tert pris­lapp på Nort­hug ennå, men vil tro at han lig­ger på nivå med de bes­te lands­lags­lø­per­ne. Men vi har møtt utro­lig stor vel­vil­je fra spon­so­rer og sam­ar­beids­part­ne­re, så pen­ge­ne har vi i havn al­le­re­de. Men vi kom­mer ikke til å tje­ne pen­ger i år, sier den dag­li­ge le­de­ren i Od­der­sjaa.

FOTO: JOHANSEN, CARINA / NTB SCANPIX

Lør­dag stil­ler Petter Nort­hug på rulle­ski­renn på Fiske­bryg­ga, som ledd i for­be­re­del­se­ne til den vik­ti­ge Ol-se­son­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.