Søg­ne-opp­lad­ning før Fiske­bryg­ga-lø­pet

Faedrelandsvennen - - SPORT - TOR MJAALAND, for Od­der­sjaa SSK

– Jeg gle­der meg til å kon­kur­re­re rundt Fiske­bryg­ga i Kris­tian­sand. Der er jeg så kjent at jeg skal unn­gå å gå feil, sier Astrid Uh­ren­holdt Jacobsen.

Det sier en opp­lagt og sprud­len­de Astrid Uh­ren­holdt Jacobsen, som van­lig på sør­lands­fe­rie i Søg­ne, foran lør­da­gens rulle­ski­fest på Fiske­bryg­ga.

Astrid del­tok også i rulle­ski­ren­net i Bø i Tele­mark sist helg, men der klar­te hun å gå feil.

– Det skal jeg nok unn­gå på Fiske­bryg­ga, for der har jeg vært man­ge ganger, sier 30 år gam­le Astrid Uh­ren­holdt Jacobsen, som har fe­riert i Søg­ne helt si­den hun var li­ten.

Til å be­gyn­ne med på beste­for­eld­re­nes hyt­te på Kalsne­set.

– Si­den på vår hyt­te på en øy uten­for Am­fene­set etter at for­eld­re­ne mine fikk råd til å byg­ge for seg selv, for­tel­ler hun.

Der­med har det blitt hundre­vis av tre­ningsmil på rulle­ski rundt på de man­ge små­vei­ene i Søgne­om­rå­det.

– For meg som er vant til å gå på rulle­ski på tra­fik­ker­te vei­er i Oslo, er det flott å kun­ne tre­ne på stil­le og ro­li­ge små­vei­er i Søg­ne, sier Astrid og for­tel­ler at tu­re­ne ofte kan bli på fem, seks mil.

IM­PO­NER­TE

- Lø­pet på Fiske­bryg­ga blir jo litt uvant i for­men for mitt ved­kom­men­de, men det hø­res jo vel­dig gøy ut å gå i ei rund­løy­pe der, sier 30-årin­gen som im­po­ner­te stort un­der VM på ski i Lah­ti i vin­ter. Etter en trøb­le­te for­se­song kom Vm-for­men for fullt, og det end­te med sta­fett-gull og to bronse­me­dal­jer in­di­vi­du­elt.

Mest im­po­ne­ren­de var nok bron­sen på 30-kilo­me­te­ren der hun falt i star­ten og gikk med sto­re smer­ter gjen­nom hele lø­pet. Et­ter­på vis­te det seg at hun had­de på­dratt seg et brudd langt nede i ryg­gen. Sik­kert førs­te gang noen har gått inn til Vm-me­dal­je med ferskt rygg­brudd.

TRE­NER FOR FULLT

– Ska­den pla­ger meg hel­dig­vis ikke noe sær­lig, og jeg kan gå for fullt på rulle­ski, for­tel­ler hun. Foran den vik­ti­ge Ol-se­son­gen har hun valgt å re­du­se­re en god del på tre­nings­do­se­ne. Det­te for­di hun ofte har vært uten over­skudd mot slut­ten av høst­se­son­gen og tid­lig på vin­te­ren.

I til­legg har hun rea­li­sert drøm­men om egen hund og kan­skje fått en ny tre­nings­ka­me­rat i Dov­re, av ra­sen Klei­ne Müns­ter­län­der.

LITT SØRLANDSBLOD

Når det gjel­der OL i Sør-ko­rea, er det 10 kilo­me­ter fri­stil med in­di­vi­du­ell start som har høy­es­te prio­ri­tet.

– Jeg vet at jeg er ri­me­lig god til å hol­de høy fart når jeg går ale­ne. Sam­ti­dig som jeg li­ker skøy­ting. Der­for er det fa­vo­ritt­dis­tan­sen min, sier gull- og bronse­vin­ne­ren fra Lah­ti, som lær­te tid­lig av Dag Kaas at sta­fett ikke skal være et sats­nings­om­rå­de foran et mes­ter­skap.

– I sta­fett er du av­hen­gig av and­re. Det får kom­me som en bo­nus i til­legg til in­di­vi­du­el­le pre­sta­sjo­ner, sier Oslo-jen­ta med litt sørlandsblod i åre­ne med far­mor fra Kris­tian­sand.

Og som også tre­ner styr­ke i let­te­re im­pro­vi­ser­te om­gi­vel­ser rundt hyt­ta i Søg­ne-skjær­går­den. Lør­dag etter­mid­dag er hun i ak­sjon i rund­løy­pa på Fiske­bryg­ga.

FOTO: PRIVAT

Her er Astrid Uh­ren­holdt Jacobsen i gang med im­pro­vi­sert styrke­tre­ning på hyt­ta i Søg­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.