Ko­pie­rer Made­len Be­rås store­søs­te­ren?

Faedrelandsvennen - - SPORT - RICHARD EKHAUGEN, for Sør­lan­dets Trav­park

Ma­lin Be­rås har al­le­re­de Nm-me­dal­jen for mon­tè­ryt­te­re i pre­mie­sam­lin­gen. Først­kom­men­de helg for­sø­ker lille­søs­ter Made­len å ko­piere brag­den.

I 2012 knus­te Ma­lin Be­rås sine kon­kur­ren­ter og vant NM for mon­té­ryt­te­re i over­le­gen stil. Først­kom­men­de helg ar­ran­ge­res nor­ges­mes­ter­ska­pet nok en gang på Drammen Trav­bane, og i år er det lille­søs­ter Made­len (27) som skal for­sva­re Sør­lan­dets ære fra heste­ryg­gen.

– Bare det å få være med i NM for­tel­ler jo noe om at man pres­te­rer, jeg er vel­dig glad jeg får den­ne sjan­sen igjen. Å kun­ne få den tit­te­len vil være vel­dig stort, for­tel­ler Made­len.

To ganger tid­li­ge­re har lille­søs­ter Be­rås del­tatt i NM, med en sjette­plass sam­men­lagt som bes­te re­sul­tat så langt. I år er for­håp­nin­ge­ne til re­sul­ta­te­ne stør­re, til tross for at and­re prio­ri­te­rin­ger i li­vet har meldt seg hos den dyk­ti­ge mon­té­ryt­te­ren.

– Jeg fø­ler at det er litt 50/50 i år. Lø­per den ene hes­ten jeg skal ri, Ban­ker Go’s, opp til sitt bes­te, fø­ler jeg at jeg skal ha en god sjan­se på pal­len. Det er litt and­re prio­ri­te­rin­ger i li­vet om da­gen, og jeg job­ber fra mor­gen til kveld. Der­med blir det lite tid til meg selv og tre­ning, for­tel­ler 27-årin­gen.

– Jeg er li­ke­vel godt for­be­redt, selv om jeg kan­skje har hatt bed­re fy­sisk form tid­li­ge­re.

At søst­re­ne har vin­ner­instink­tet på plass, er det li­ten tvil om. Til sam­men har de vun­net 120 løp i kar­rie­ren og ridd inn over fire mil­lio­ner kro­ner i pre­mie­pen­ger.

– Min styr­ke er at jeg har god selv­til­lit i ba­nen, jeg er sterk nok til å få det bes­te ut av hes­te­ne jeg rir. Tre løp på kort tid er ikke noe pro­blem, og jeg har bra psy­ke og hol­der meg ro­lig i da­ge­ne før mes­ter­ska­pet, fast­slår Made­len.

Til hel­gen stil­ler fa­mi­li­en ring­side når lille­søs­ter for­sø­ker å ko­piere store­søs­ter i mes­ter­skaps­sam­men­heng.

– Ma­lin var helt rå i 2012! I år er hele fa­mi­li­en med på tur, det er vik­tig å gjø­re noe minne­ver­dig ut av en slik be­gi­ven­het, fast­slår sør­lands­hå­pet i NM for mon­té­ryt­te­re, Made­len Be­rås.

FOTO: AN­DERS KONGSRUD/WWW.HESTEGUIDEN.COM.

Først­kom­men­de helg for­sø­ker kris­tian­san­de­ren Made­len Be­rås (t.v.) å ko­piere store­søs­ter Malins tit­tel fra NM for mon­té­ryt­te­re i 2012.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.