– Har ald­ri opp­levd ma­ken til halv­år

Strai Kjøk­ken kun­ne no­te­re seg for re­kord­omset­ning i 2016. Og tren­den har fort­satt inn i 2017.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Vi var litt spen­te da vi gikk inn i 2016 grun­net olje­kri­sen, men hele førs­te halv­år i fjor var det full guf­fe i mar­ke­det før det roet seg ned litt over som­mer­en, for­tel­ler Jan Fro­de To­bias­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Strai Kjøk­ken.

Kjøk­ken­pro­du­sen­ten fra Strai i Kris­tian­sand kun­ne i fjor no­te­re seg for et re­sul­tat på 16 mil­lio­ner kro­ner av en om­set­ning på 181 mil­lio­ner kro­ner, noe som gir en re­sul­tat­grad på snaue ni pro­sent.

SO­LID

Be­ta­lings­ev­nen og egen­ka­pi­tal­an­de­len er også av det so­li­de sla­get og sør­ger for smil i fire av fire ka­te­go­ri­er i regn­skaps­om­ta­len.

Tal­le­ne til­hø­rer Strai-kon­ser­net og in­klu­de­rer pro­duk­sjo­nen på Strai, bu­tik­ken i Sør­lands­par­ken og mon­tør­sel­ska­pet Proff Mon­ta­sje.

Tar vi med de el­le­ve øv­ri­ge bu­tik­ke­ne Strai Kjøk­ken ei­er rundt om i Sør-nor­ge, hvor hver av dem er egne AS, lå om­set­nin­gen på 262 mil­lio­ner og drifts­re­sul­ta­tet på 20 mil­lio­ner, iføl­ge To­bias­sen.

– FULL GNU

De gode ti­de­ne ser også ut til å fort­set­te inn i 2017.

– Nå er det full gnu i mar­ke­det. Vi kla­rer nes­ten ikke å hol­de unna i pro­duk­sjo­nen. Jeg har ald­ri opp­levd ma­ken til et halv­år som vi har hatt i år, for­tel­ler kjøk­ken­sje­fen.

LOKALPRODUSERT

I mot­set­ning til man­ge and­re i bran­sjen har Strai Kjøk­ken be­holdt pro­duk­sjo­nen i Nor­ge.

– Vi kjø­per inn rå­va­rer som fronter, spon­pla­ter og skuf­fer, men har hele ma­skin­par­ken og all pro­duk­sjon her på Strai, sier To­bias­sen.

ROBOTISERING

Og ma­skin­par­ken blir sta­dig mer auto­ma­ti­sert og ro­bo­ti­sert.

– Det har skjedd mye på den fron­ten i det sis­te, og mer er på vei, fort­set­ter Strai-sje­fen.

Deri­blant en ro­bot som skrur på skuffe­skin­ner på kjøk­ken­skuf­fe­ne.

– Tid­li­ge­re sto det en mann og skrud­de fast skuffe­skin­ner fra mor­gen til kveld. Fra au­gust i fjor har ro­bo­ten over­tatt, sier To­bias­sen.

Ro­bo­ti­se­rin­gen har ikke gått på be­kost­ning av an­tall an­sat­te.

– Det blir hel­ler til at vi tar veks­ten med robotisering, uten å øke ar­beids­stok­ken, sier ad­mi­ni­stre­ren­de, som mel­der om tøff kon­kur­ran­sen i bran­sjen.

– TØFF KONKURRANSE

– Kon­kur­ran­sen er enormt tøff med vel­dig man­ge kon­kur­ren­ter. Det fø­rer også til et pris­press hele vei­en som gjør at det ikke nyt­ter å leg­ge seg bak­på, for­tel­ler To­bias­sen.

Om lag halv­par­ten av om­set-

nin­gen stam­mer fra Sør­lan­det, mens res­ten for­de­ler seg på strek­nin­gen fra Ber­gen i vest, rundt kys­ten, og opp til Mjøs­by­ene.

– Vi har in­gen pla­ner om eks­port, da vi ten­ker det er en rek­ke mu­lig­he­ter igjen i Nor­ge. Så er kva­li­tet og for­nøy­de kun­der vel så vik­tig for oss som høy­est mu­lig om­set­ning, re­kla­me­rer Strai­sje­fen.

FJERDEGENERASJON

Som fjerdegenerasjon i fa­mi­lie­be­drif­ten har han jo også en viss arv å for­val­te. Noe som for­ster­kes med at fem fa­mi­lie­med­lem­mer job­ber el­ler er ak­ti­ve i be­drif­ten.

– Mi­ne for­eld­re, to onk­ler og min bror job­ber alle i be­drif­ten, be­kref­ter To­bias­sen.

Eier­ska­pet lig­ger imid­ler­tid fort­satt hos tredje­ge­ne­ra­sjon; li­ket for­delt på brød­re­ne Reidar, Kåre og Tor Er­ling To­bias­sen.

– Vi skal føre tra­di­sjo­nen vi­de­re i sam­me ånd som før. Det er tross alt det­te vi er flas­ket opp på, sier To­bias­sen junior og smi­ler.

ALLE FOTO: KJARTAN BJELLAND

Jan Fro­de To­bias­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Strai Kjøk­ken, har hen­de­ne ful­le om da­gen. Her fra pro­duk­sjons­lo­ka­le­ne på Strai.

He­le­ne Ber­g­land er i gang med å bei­se en kjøk­ken­pla­te før den skal over­flate­be­hand­les. Selve over­flate­be­hand­lin­gen fore­går auto­ma­tisk ved at kjøk­ken­pla­te­ne pus­ses, blå­ses, sprøy­tes og tør­kes, før de er stable­tør­re etter en time.

Ro­bo­ti­se­rin­gen har også inn­tatt Strai Kjøk­ken, her re­pre­sen­tert ved en ro­bot som mon­te­rer skuffe­skin­ner på kjøk­ken­skuf­fe­ne.

En for­nøyd Jan Fro­de To­bias­sen midt mel­lom fer­dig­pro­du­ser­te kjøk­ken som står kla­re til le­ve­ring på la­ge­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.