Je­sus i po­li­tik­ken

Faedrelandsvennen - - MENING -

Fædre­lands­ven­nen ar­ran­ger­te for en tid si­den et åpent møte om Je­sus i po­li­tik­ken.

●● Det var sett ut­i­fra vår hjem­li­ge po­li­tikk. Noe se­ne­re fikk vår by be­søk av en grup­pe fra den tys­ke byen Müns­ter, som kom for å fei­re at det var 50 år si­den våre byer inn­gikk en venn­skaps­by av­ta­le. På den ti­den inn­kom også en mel­ding om at den tid­li­ge­re Tys­ke forbundskansler Hel­m­ut Kohl var av­gått med dø­den 88 år gam­mel.

Det var Kohl som frem­for noen an­nen had­de an­svar for at Øs­tog Vest- Tysk­land i 1989/90 fant sam­men til sam­men til det sam­le­de Tysk­land vi har i dag, uten at et skudd ble løs­net, ver­ken fra DDR el­ler fra Den Røde Armé. Det ble av noen reg­net som et mi­ra­kel i Euro­pe­isk po­li­tikk. Hva som skjed­de den gang, kan vi lese om i en 400 si­ders bok som nå av­døde forbundskansler Kohl skrev i 2009: ”Vom Mau­er­fall zur Wie­der­ve­reini­g­ung”. Han for­tel­ler om sin barn­dom og sin fa­mi­lie. Det fø­rer til at Gar­ba­tsjov in­vi­te­rer Kohl til det sted han voks­te opp i Russ­land, og de nær­mer seg hver­and­re på et rent men­nes­ke­lig plan. Et sted for­tel­les om hvor­dan de satt og snak­ket om Gud og ver­den. Det er im­po­ne­ren­de å lese om hvor­dan Kohl nær­met seg Sov­jet sin parti­sjef Mi­kal Gar­ba­tsjov på et me­get per­son­lig plan, og in­vi­ter­te han til Lud­wigs­ha­fen ved Rhi­nen nær Bonn, der han had­de vokst opp. På bok­om­sla­get står det: ”Etter Bis­marck og Ade­nau­er har Kohl fun­net sin plass i his­to­rie­bø­ke­ne med sitt ut­sagn: – Vi had­de ikke klart det uten Guds hjelp.” Og Gar­ba­tsjov har ut­talt: ”Vi had­de Hel­m­ut Kohl som tysk forbundskansler den ret­te mann på ret­te sted i det his­to­risk rik­ti­ge øyeblikk”.

Det sies at Kohl ble be­gravd som en euro­pe­isk stats­mann, og han reg­net alt­så med Gud i po­li­tik­ken.

ASLAUG OG EDVARD A. BRØVIG

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.