Når erke­bis­ko­per sprer usann­he­ter

Faedrelandsvennen - - MENING - THOR KREFTING NISSEN, Oslo

Kris­ten Fløg­stad si­te­rer Des­mond Tu­tu i et inn­legg 24. juni. Apart­heid-an­kla­gen mot Israel er en løgn, selv om den kom­mer fra en erke­bis­kop.

dar­der, helse osv. De multi­na­sjo­na­le sel­ska­pe­ne skal få lov til å leg­ge pre­mis­se­ne for sam­funns­ut­vik­lin­gen. TTIP og CETA er også like ude­mo­kra­tis­ke. USA og EU var mis­for­nøyd med WTO da de men­te ut­vik­lings­lan­de­ne had­de for stor inn­fly­tel­se. USA og EU øns­ker å pres­se kra­ve­ne i TISA og TTIP som be­guns­ti­ger dem i rea­li­te­ten 100 % inn i en WTO-AV­ta­le og der­med pres­se u-lan­de­ne til å åpne sine mar­ke­der U-lan­de­ne skal der­for hind­res i å byg­ge opp egen of­fent­lig tje­neste­virk­som­het og in­du­stri. Det har in­gen­ting med sam­ar­beid og de­mo­kra­ti å gjø­re.

Når det gjel­der Thors­viks øns­ke om å fore­byg­ge krig og konflikt bør hun ha et sterkt øns­ke om å mel­de Nor­ge ut av Nato. Bry­te alle bånd med den krigs­his­sen­de ban­ditt­sta­ten USA, ha et godt for­hold til Russ­land og byg­ge opp et sterkt uav­hen­gig na­sjo­nalt for­svar. For alle som le­ver i den nai­ve tro at USA og Nato står for fred, sik­ker­het, for­svar av de­mo­kra­tis­ke ret­tig­he­ter, sta­bi­li­tet osv, vil jeg an­be­fa­le å lese Natos stra­te­gis­ke kon­sept som er en koke­bok -oppskrift i ag­gres­siv krigs­his­sing, samt Brze­zin­ski-dok­tri­nen og Wol­wo­vitch-dok­tri­nen. Alt er gjel­den­de ame­ri­kansk po­li­tikk i dag i kam­pen for ver­dens­he­ge­mo­ni. net med jø­de­ne.

– Det er en uro­vek­ken­de form for dis­kri­mi­ne­ring at det er fri inn­vand­ring for alle jø­der til Israel, mens pa­le­stins­ke flykt­nin­ger med røt­ter i det pa­le­stins­ke ter­ri­to­ri­et som sta­ten Israel ble opp­ret­tet i, ikke får inn­vand­re.

– Si­den de fles­te pa­le­stins­ke kvin­ner og menn i Israel ikke gjør mi­li­tær­tje­nes­te, går de glipp av etter­føl­gen­de go­der, som til­gang på sub­si­di­er­te bo­li­ger og ut­dan­nings­støt­te.

Iføl­ge den is­ra­els­ke men­neske­ret­tig­hets­or­ga­ni­sa­sjo­nen ADALAH så har sta­ten Israel inn­ført mer enn 50 lov­be­stem­mel­ser, som dis­kri­mi­ne­rer pa­le­sti­ner­ne med is­ra­elsk stats­bor­ger­skap. Dis­se be­stem­mel­se­ne om­fat­ter om­rå­der som po­li­tisk del­ta­kel­se i sam­fun­net, til­gang på land ( jord­ei­en­dom), ut­dan­ning, stat­li­ge bud­sjettil­de­lin­ger, pro­se­dy­rer i kri­mi­nal­sa­ker og til­gang til ok­ku­pert pa­le­stinsk ter­ri­to­ri­um.

Det er føl­ge­lig in­gen tvil om at de is­ra­els­ke pa­le­sti­ner­ne i det mins­te ut­set­tes for om­fat­ten­de ra­sis­tisk og re­li­giøst mo­ti­vert dis­kri­mi­ne­ring av is­ra­els­ke myn­dig­he­ter.

Om is­rae­ler­nes ok­ku­pa­sjon av Vest­bred­den skri­ver Po­grund i ar­tik­ke­len i «The Guar­di­an» føl­gen­de: «It is a ty­ranny. It is wrong and must end.» Alt­så et ty­ran­ni som er galt, og som må ta slutt.

I et ny­lig in­ter­vju ut­tal­te den tid­li­ge­re is­ra­els­ke stats- og for­svars­mi­nis­ter, Ehud Ba­rak, at den is­ra­els­ke re­gje­rings po­li­tikk med å bru­ke de jø­dis­ke bo­set­tin­ge­ne på ok­ku­pert pa­le­stinsk ter­ri­to­ri­um for å umu­lig­gjø­re en to­stats­løs­ning, kun­ne føre lan­det ”on a slippe­ry slo­pe towards apart­heid”, ut på et glatt skrå­plan mot apart­heid.

Man­ge med meg me­ner at den for­ned­ren­de og dis­kri­mi­ne­ren­de må­ten pa­le­sti­ner­ne på den ok­ku­per­te Vest­bred­den be­hand­les på etter 50 års is­ra­elsk ok­ku­pa­sjon, og uten noen ut­sikt til at den ulov­li­ge og folke­retts­stri­di­ge ok­ku­pa­sjo­nen vil opp­hø­re, gjør at Israel al­le­re­de i dag i rea­li­te­ten frem­trer som en apart­heid­stat.

KJE­TIL TEDNES,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.