Til min­ne om Tom Ar­ne Ho­ve

Faedrelandsvennen - - NÆRT - EGIL BRASTAD HAN­SEN

●● Min gode venn Tom Ar­ne Ho­ve ble has­tig re­vet bort fra oss alle

15. juni 2017, kun 55 år gam­mel, i sin laste­bil par­kert uten­for Kongs­vin­ger. Han etter­la­ter seg en flott fa­mi­le med barn og barne­barn. Spe­si­elt barne­bar­na var hans sto­re stolt­het som han fulg­te vel­dig nært. Bar­na hjalp han så ofte han had­de an­led­ning både med barne­pass, oppus­sing av hus og fik­sing av bi­ler. Det er for øv­rig man­ge på Lis­ta som har stif­tet be­kjent­skap med Tom Ar­ne når de har hatt pro­ble­mer med bi­len; det er utal­li­ge bi­ler han har re­pa­rert til alle døg­nets ti­der. Når noen had­de pro­ble­mer med bi­len var det bare å rin­ge Tom Ar­ne. Han var all­tid hjelp­som og blid, og had­de ofte en re­serve­del el­ler to i ga­ra­sjen som kun­ne pas­se. Hvis ikke de­le­ne pas­set helt, var han en tu­sen­kunst­ner til å mek­ke det på plass li­ke­vel slik at kun­den ble hjul­pet ut av kni­pa.

Tom Ar­ne had­de sitt hjer­te på Lis­ta. Etter ung­doms­sko­len dro han til Jæ­ren som dreng, før han som så man­ge and­re had­de en tur til sjøs. Men det var Lis­ta som var ste­det, og laste­bi­len var et selv­sagt valg for ham. Al­le­re­de i ung al­der star­tet han eget fir­ma og job­bet hardt for å få en­de­ne til å mø­tes. Da bar­na hans var små var de som ro­ligst bare de fikk være med ham i styre­hu­set på laste­bi­len. Det gikk man­ge år før han lot seg over­tale til prø­ve noe så skum­melt som fe­rie…

Tom Ar­ne for­lot oss etter å ha gjort mer enn de fles­te av oss, for fler enn de fles­te. Han var etter egen ut­ta­le på sin grøn­ne grein i li­vet og triv­des vel­dig godt med det han hold på med. Når han var ute på kjø­ring møt­tes vi ofte når han had­de sin lov­på­lag­te hvile­tid. Jeg er me­get glad for de åre­ne vi had­de sam­men. Takk, Tom Ar­ne.

Tom Ar­ne har nå kjørt sin sis­te tur og har par­kert for godt.

Vi ly­ser alle fred over hans gode min­ne – vi vil all­tid ha deg hos oss i våre tan­ker. • Send gjer­ne et av dine blink­skudd til oss. Send epost til

ny­he­ter@fvn.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.