Sann­syn­lig at dom­men an­kes

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TORBJØRN WITZØE

For­sva­re­ren til den dob­belt­draps­døm­te 16-årin­gen går langt i å si at dom­men på 11 års for­va­ring vil bli an­ket.

– Jeg kan ikke unn­gå å si at jeg er over­ras­ket over at ting­ret­ten idøm­te min kli­ent for­va­ring. Vi me­ner – som stats­ad­vo­ka­ten – at vil­kå­re­ne for å bru­ke for­va­ring ikke er opp­fylt, sier ad­vo­kat Svein Kje­til Stalle­mo.

16-årin­gens for­sva­rer sier han nå vil bru­ke tid på å lese dom­men nøye for å for­stå hvor­for Kris­tian­sand ting­rett, i mot­set­ning til både for­sva­rer og ak­tor, me­ner at vil­kå­re­ne for for­va­ring er til­ste­de.

Når det gjel­der spørs­må­let om hvor­vidt dom­men vil bli an­ket, sva­rer Sven Kje­til Stalle­mo slik:

– Jeg har snak­ket med dom­fel­te, fa­mi­li­en og ver­gens hans, som alle er skuf­fet over dom­men, sier Svein Kje­til Stalle­mo.

For­sva­re­ren me­ner også at straf­fens leng­de ikke er i tråd med retts­prak­sis.

I retts­sa­ken la for­sva­re­ren ned på­stand om åt­te og et halvt års feng­sel, mens ak­tor la ned på­stand om 10 års feng­sel.

16-årin­gen ble i til­legg til for­va­ring dømt til å be­ta­le 200.000 kro­ner i opp­reis­nings­er­stat­ning til hver av de drep­tes nær­mes­te fa­mi­lie­med­lem­mer. Sam­let ut­gjor­de det­te 1,4 mil­lio­ner kro­ner, og i til­legg yt­ter­li­ge­re til sam­men 100.000 kro­ner til fa­mi­lie­ne til dek­ning av fak­tis­ke ut­gif­ter.

– Stør­rel­sen på er­stat­nin­gen er i og for seg i tråd med retts­prak­sis, men vi me­ner det ikke er grunn­lag for å døm­me 16-årin­gen til å be­ta­le er­stat­ning. Det­te for­di det er sær­reg­ler for barns er­stat­nings­an­svar. Fa­mi­lie­ne vil uan­sett få er­stat­ning fra sta­ten, men det er snakk om sta­tens mu­lig­het til å kre­ve den­ne til­bake­be­talt av dom­fel­te, sier Svein Kje­til Stalle­mo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.