Mis­til­li­ten opp­rett­hol­des

De til­lits­valg­te opp­rett­hol­der sin mis­til­lit til di­rek­tør JanRo­ger Ol­sen etter at de fre­dag had­de et møte med le­del­sen ved Sør­lan­det syke­hus.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

– Det var mis­til­lits­for­sla­get til syke­hus­di­rek­tø­ren som bi­dro til at vi fre­dag om­si­der fikk møte le­del­sen for å dis­ku­te­re hvor­dan vi­dere­fø­rin­gen av den akutt­ki­rur­gis­ke be­red­ska­pen i Flekke­fjord skal gjø­res rent prak­tisk, sier kli­nikk­til­lits­valgt Ka­ri Ma­rie Løv­land for syke­plei­er­ne.

Hun sier mø­tet bur­de vært holdt for to må­ne­der si­den, og at det er vik­tig å kom­me i gang med pla­ne­ne for å inn­lem­me et godt akutt­ki­rur­gisk be­red­skap og traume­mot­tak i Flekke­fjord i syke­hu­sets «Ut­vik­lings­plan 2035».

De til­lits­valg­te ved syke­hu­se­ne i Flekke­fjord og Aren­dal har reist mis­til­lit mot Jan-ro­ger Ol­sen for­di de me­ner han i man­ge år ikke har inn­fridd drøf­tings­plik­ten med til­lits­valg­te ved om­stil­lin­ger.

– AL­VOR­LIG å FREMME

– Det er klart det er al­vor­lig å fremme mis­til­lit til syke­hu­sets øvers­te le­der, men det er også al­vor­lig når han (Jan-ro­ger Ol­sen, red. anm.) of­fent­lig snak­ker ned kva­li­te­ten til et helt ki­rur­gisk mil­jø, samt ikke vi­ser vil­je til å føl­ge opp kla­re fø­rin­ger fra det re­gio­na­le helse­fore­ta­ket, sier Ka­ri Ma­rie Løv­land.

Jan-ro­ger Ol­sen er på fe­rie i ut­lan­det og har ikke vært til­gjen­ge­lig for kom­men­tar. Det var or­ga­ni­sa­sjons­di­rek­tør Ni­na Fø­re­land og fun­ge­ren­de syke­hus­di­rek­tør Per W. Tor­ger­sen som del­tok på mø­tet i Flekke­fjord. Beg­ge vi­ser

❞ Det er al­vor­lig når han of­fent­lig snak­ker ned kva­li­te­ten til et helt ki­rur­gisk mil­jø, samt ikke vi­ser vil­je til å føl­ge opp kla­re fø­rin­ger fra det re­gio­na­le helse­fore­ta­ket, sier Ka­ri Ma­rie Løv­land. kli­nikk­til­lits­valgt

til at mis­til­lits­for­sla­get er en styre­sak. Sør­lan­det syke­hus skal ha et eks­tra­or­di­nært møte i au­gust, der blant an­net mis­til­lits­for­sla­get vil bli et tema.

IKKE FØRS­TE GANG

Det er langt fra førs­te gang det rei­ses mis­til­lit mot syke­hus­di­rek­tør Jan-ro­ger Ol­sen. Et raskt søk i Fædre­lands­ven­nens ar­ki­ver vi­ser noen ek­semp­ler.

●● I april 2016 krev­de stor­tings­re­pre­sen­tant Svein Har­berg (H) fra Aust-ag­der syke­hus­di­rek­tør JanRo­ger Ol­sen fjer­net. Han sa at Ol­sen ikke bur­de få fle­re sjan­ser, og at syke­hu­set mang­let le­del­se. Den gang gjaldt det strid om ny­født­pos­ten i Aren­dal.

●● I april 2013 sa Vest-ag­der lege­for­ening at den ikke had­de til­lit til syke­hus­di­rek­tør Jan-ro­ger Ol­sens be­slut­ning om å fort­set­te med tarm­kreft­ope­ra­sjo­ner i Aren­dal. Styre­med­lem ka­rak­te­ri­ser­te Ol­sens le­del­se som feig og kon­flikt­sky.

●● I ok­to­ber 2010 er­klær­te alle fag­for­enin­ge­ne ved syke­hu­set i Aren­dal mis­til­lit mot syke­hus­di­rek­tø­ren etter hans inn­stil­ling om å re­du­se­re nev­ro­lo­gisk av­de­ling ved syke­hu­set i Aust-ag­der.

●● I no­vem­ber 2009 skrev 127 le­ger ved syke­hu­set i Kris­tian­sand un­der på et opp­rop om at de ikke leng­re had­de til­lit til Jan-ro­ger Ol­sen etter at han had­de av­sat­te en kli­nikk­sjef.

KA­RI MA­RIE LØV­LAND,

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Kli­nikk­til­lits­valgt Ka­ri Ma­rie Løv­land for syke­plei­er­ne be­skyl­der syke­hus­di­rek­tø­ren for å mot­ar­bei­de ar­bei­det med å vi­dere­føre en god akutt­ki­rur­gisk be­red­skap i Flekke­fjord.

AR­KIV­FOTO: STEI­NAR VINDSLAND

Syke­hus­di­rek­tør Jan-ro­ger Ol­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.