Po­li­ti­et tror bran­nen star­tet ute

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TORBJØRN WITZØE tor­bjorn.wit­zoe@fvn.no

Po­li­ti­et tror bran­nen i flykt­ning­bo­li­ge­ne i Flekke­fjord star­tet uten­dørs.

– Mye ty­der på at bran­nen star­tet ut­ven­dig på en ve­ran­da i and­re eta­sje. Det­te var uten­for lei­lig­he­ten der det bod­de en fa­mi­lie. Et­ter­forsk­nin­gen fore­går frem­de­les, og vi har så langt ikke fun­net noen mu­lig brann­år­sak, sier fun­ge­ren­de lens­mann Siv He­len Tveit i Flekke­fjord. Bran­nen ble vars­let litt før klok­ka seks om mor­ge­nen søn­dag 25. juni. Da de førs­te brann­mann­ska­pe­ne an­kom, sto byg­get i full fyr, og i til­legg til de som bod­de i byg­get, ble be­boer­ne i de nær­mes­te hu­se­ne vek­ket.

Det opp­holdt seg til sam­men 10 per­soner i lei­lig­hets­byg­get da det be­gyn­te å bren­ne. Alle kom seg ut, og in­gen ble ska­det.

Iføl­ge po­li­ti­et skal det ver­ken ha stått elek­tris­ke ap­pa­ra­ter, el­ler vært gril­let el­ler satt ut varm as­ken på ve­ran­da­en det bran­nen ser ut til å ha star­tet. Det var imid­ler­tid et strøm­ut­tak det.

– Po­li­ti­et har den­ne uka fore­tatt brann­tek­nis­ke un­der­sø­kel­ser, men har så langt ikke kun­ne fin­ne noen sann­syn­lig brann­år­sak. Det skal gjø­res vi­de­re un­der­sø­kel­ser av det elek­tris­ke an­leg­get, sier Siv He­len Tveit.

Byg­get som bare var to år gam­melt, inne­holdt fire lei­lig­he­ter. Det var in­stal­lert sprink­ler­an­legg som også ble igang­satt, det­te var ikke in­stal­lert på lof­tet der bran­nen spred­te seg.

– Det er selv­sagt kje­de­lig når ma­te­ri­el­le ver­di­er går tapt, det vik­tigs­te er at in­gen per­soner kom til ska­de. Flykt­ning­tje­nes­ten har fun­net mid­ler­ti­dig bo­sted til de som bod­de i lei­lig­he­te­ne, og det ar­bei­des med å fin­ne noe mer per­ma­nent, sier råd­mann Bern­hard Nil­sen i Flekke­fjord kom­mu­ne.

Iføl­ge råd­man­nen vil lei­lig­he­te­ne bli bygd opp igjen så fort det lar seg gjø­re. Han un­der­stre­ker at kom­mu­nen har be­hov for bo­li­ger til flykt­nin­ger.

FOTO: TOR WITZØE

De brann­tek­nis­ke un­der­sø­kel­se­ne har så langt ikke gitt po­li­ti­et svar på hvor­dan bran­nen i flykt­ning­bo­li­ge­ne star­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.