Ha­rald Fur­re, du skuf­fer

Faedrelandsvennen - - MENING - SISSEL E. ANDERSEN, Frp

Mitt syn på deg har for­and­ret seg be­trak­te­lig. ●● Når du som den øvers­te re­pre­sen­tant for fol­ket in­vi­te­res til eid mar­ke­ring og ta­ler for men­ne­ne med blant an­net føl­gen­de inn­hold: Så len­ge vi men­nes­ker hol­der fast ved de fel­les ver­di­ene som vårt sam­funn byg­ger på, så vil vi sam­men gjø­re vår by til et godt og trygt sted å bo og leve, selv når vi har de sam­me po­si­ti­ve in­ten­sjo­ne­ne, tren­ger vi dia­log og kom­mu­ni­ka­sjon.

Sy­nes Fur­re at med alle kvin­ne­ne plas­sert usyn­lig bak for­hen­get at din tale til men­ne­ne had­de re­le­vant inn­hold? Islam, re­li­gio­nen som tvi­hol­der på old­tid­sideo­lo­gi­er og hold­nin­ger fra en mørk for­tid. Er vir­ke­lig det­te bil­det i Fædre­lands­ven­nen av det­te opp­del­te rom­met inn­de­lt i kjønn noe vi fø­ler oss be­ri­ket av. Bur­de vi ikke ta sterkt av­stand og la være og bi­fal­le islams­ke ver­di­er som kom­mer på tvers av de­mo­kra­ti­et?

Had­de du som ord­fø­rer ved in­vi­ta­sjo­nen sagt at din tale skul­le over­hø­res av alle mos­ke­en, både kvin­ner og menn å så kun­ne jeg ha spart meg for det­te inn­leg­get. Da had­de du vært en mann av ord, en som står opp for de som er plas­sert bak for­hen­get. Du av alle skul­le vist at den­ne inn­de­lin­gen etter kjønn ikke er ak­sep­ta­belt i 2017 i et de­mo­kra­tisk land hvor kvin­ner og menn skal like­stil­les i alle fora.

Som ord­fø­rer må du også ta med seg at had­de mos­ke­en ikke vært stor nok måt­te kvin­ner og pi­ker vært hjem­me, og den­ne fei­rin­gen i mos­ke­en vil­le vært for­be­holdt menn og gutte­barn.

En kan også und­re seg over at po­li­ti­ke­re som Ha­rald Fur­re og Erna Solberg vel­ger å gra­tu­le­re ak­ku­rat med eid? Hva med alle de and­re tros­sam­funn, man ser ald­ri opp­slag om til­sva­ren­de opp­tre­den i and­re sam­men­lign­ba­re fei­rin­ger. Husk at islam er al­ter­na­tivt sam­funns­sys­tem til vårt de­mo­kra­ti, kom­plett med eget inn­hold av re­li­giøst macho juss som vi alle må stå på for å be­kjem­pe, et spe­si­elt an­svar hvi­ler på of­fent­li­ge per­soner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.