Dum­per pys før fe­rien

Som­me­ren er høy­se­song for dum­ping av kat­ter. Dy­re­nes Be­skyt­ter Kris­tian­sand mer­ker nå en økt på­gang på kat­ter som blir satt ut helt hjelpe­løse.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ANETTE LARSEN anette.larsen@fvn.no

Dy­re­nes Be­skyt­ter Kris­tian­sand mer­ker økt på­gang på kat­ter som blir satt ut helt hjelpe­løse. Fe­rie­tid er dumpe­tid av kat­ter.

– Folk ten­ker det enk­les­te bare er å hive ut kat­te­ne. De skal ha fe­rie og gid­der ikke ta seg tid til å ord­ne katte­pass, sier Arn­frid Rob­stad hos Dy­re­nes Be­skyt­ter Kris­tian­sand.

I det lil­le hu­set på Tinn­heia vrim­ler det av små og sto­re kat­ter rundt bei­na til den dag­li­ge le­de­ren for or­ga­ni­sa­sjo­nen. Bare i lø­pet av de sis­te da­ge­ne har Rob­stad mot­tatt fle­re katt­un­ger som har blitt etter­latt og som ikke kan kla­re seg selv.

– I for­gårs fikk vi inn tre katt­un­ger som knapt er fem uker gam­le. Da had­de de gjemt seg i en hekk på Fidje­åsen i ei uke. Katt­un­ge­ne er helt tam­me, ikke vil­le, noe som ty­der på at de har blitt for­latt, sier Rob­stad.

FLE­RE ENN NOR­MALT

I Dyre­vel­ferds­lo­ven står det ty­de­lig at det er ulov­lig å set­te fra seg dyr i hjelpe­løs til­stand. Til tross for det­te opp­le­ver Rob­stad en øken­de på­gang om som­me­ren. Tid­li­ge­re har de pleid å få inn over 60 kat­ter som har blitt for­latt i lø­pet av som­mer­må­ne­de­ne. Hun reg­ner ikke med at det blir an­ner­le­des i år.

– På den­ne tida for­ven­ter vi det nes­ten. Det er trist. Al­le­re­de nå har vi fått inn fle­re kat­ter enn nor­malt, sier hun.

Dum­ping av kat­ter om som­me­ren er et kjent pro­blem. Rob­stad sier hun skul­le trodd at folk had­de lært.

– Folk må lære at kat­ter ikke kla­rer seg selv. Sær­lig er det katt­un­ger som vi får inn mest av om som­me­ren. De er helt hjelpe­løse, sier hun.

TROR På KATTEMYTE

Dyre­be­skyt­tel­sen i Nor­ge for­tel­ler at de ser en øken­de meng­de dyr som tren­ger hjelp hver som­mer. Leder Mo­ni­ca Dahl­back tror dum­ping av kat­ter i no­en til­fel­ler skyl­des lat­skap, samt mang­len­de vil­je til å bru­ke pen­ger på dy­ret sitt.

– I den lan­ge fe­rien opp­le­ver folk det uprak­tisk med kat­te­ne. Eiere tar ikke an­sva­ret sitt, sier Dahl­back.

Sam­ti­dig me­ner hun at kat­ter har fått et feil ryk­te på seg som hus­dyr.

– Det le­ver en hard­nak­ket myte om at kat­ter kla­rer seg selv, at de er selv­sten­di­ge og kan over­le­ve ale­ne i tre-fire ukers tid. Det gjør de ikke. Kat­ter må også ha mat og drik­ke når ei­e­ren rei­ser bort. Kat­ter er også so­sia­le dyr som tren­ger kos og opp­merk­som­het for å tri­ves, sier hun.

I PLASTKASSER

Al­le­re­de nå før som­me­ren er i gang sier Dahl­back at de­res lo­kal­lag over hele lan­det har sprengt ka­pa­si­te­ten. Hun for­tel­ler at kat­ter dum­pes i søp­pel­sek­ker, plastes­ker el­ler i con­tai­ne­re. Det er spe­si­elt man­ge som dum­per kat­ter med katt­un­ger.

– Mai og juni er tida hvor hunn­kat­ter of­test er drek­ti­ge. Om som­me­ren når man skal på fe­rie, pas­ser gjer­ne ikke det­te så godt. Da set­tes de ut i papp­es­ker og i kon­tai­ne­re, sier Dahl­back.

Men også sto­re kat­ter dum­pes. 19. juni ble to hann­kat­ter etter­latt i en plast­kas­se i Søg­ne. Ved­kom­men­de som fant dem, le­ver­te dem til Dy­re­nes Be­skyt­ter Kris­tian­sand.

– De var in­ne­sper­ret i plast­kas­sa, uten mat og drik­ke. Det var bare skjært et lufte­hull i lok­ket, sier Rob­stad.

UTLOVER DUSØR

I et inn­legg på Face­bo­ok-si­den utlover nå Dy­re­nes Be­skyt­ter en dusør på 9500 kro­ner til den som kan fin­ne ved­kom­men­de som dum­pet kat­te­ne.

– Jeg øns­ker å an­svar­lig­gjø­re dem som dum­per kat­ter. Det er ulov­lig, og det bør folk vite før de rei­ser på fe­rie.

ALLE FOTO: ANETTE LARSEN

Dis­se tre katt­un­ge­ne ble fun­net på Fidje­åsen. Der gjem­te de seg i en hekk.

Arn­frid Rob­stad i Dy­re­nes Be­skyt­ter Kris­tian­sand sy­nes er det trist at kat­ter dum­pes for­di ei­er­ne vil ha fe­rie.

I den­ne plast­kas­sen ble to sto­re hann­kat­ter fun­net i Søg­ne. Det var ikke mu­lig for kat­te­ne å kom­me seg ut av kas­sa.

Dis­se to hann­kat­te­ne ble fun­net for­latt i en plast­kas­se i Søg­ne, helt uten mat el­ler drik­ke.

FAKSIMILE: FACE­BO­OK

Dy­re­nes Be­skyt­ter Kris­tian­sand utlover dusør for dem som kan fin­ne ved­kom­men­de som dum­pet dis­se kat­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.