Fær­re har om­kom­met i tra­fik­ken hit­til i år

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

48 men­nes­ker har mis­tet li­vet på nors­ke vei­er i lø­pet av de førs­te seks må­ne­de­ne i år. Det er 14 fær­re enn på sam­me tids­punkt i fjor.

– Ut­vik­lin­gen de sis­te åre­ne vi­ser at det sta­dig blir fær­re som om­kom­mer i tra­fik­ken i Nor­ge, selv om det kan va­riere noe fra år til år. Det er gle­de­lig at tal­le­ne fort­satt går ned­over, sam­ti­dig er selv­føl­ge­lig et­hvert liv tapt i tra­fik­ken ett for mye, sier av­de­lings­di­rek­tør Guro Ra­nes i Sta­tens veg­ve­sen.

Det er fort­satt flest menn blant de om­kom­ne. Til sam­men har 34 menn mis­tet li­vet i tra­fik­ken i år, mot 53 i fjor. Men an­tall kvin­ner som har om­kom­met, har økt fra ni i fjor til 14 i år. Det be­tyr at kvinne­an­de­len er oppe i nes­ten 30 pro­sent.

Møte­ulyk­ker og ut­for­kjø­rin­ger ut­gjør 71 pro­sent av døds­ulyk­ke­ne hit­til i år, og flest ulyk­ker har skjedd med per­son­bil.

Fore­lø­pig er det in­gen om­kom­ne i Aust-ag­der el­ler Finn­mark. Flest ulyk­ker har det vært i Ro­ga­land og Horda­land, beg­ge med fem om­kom­ne.

Sam­men med Sveits har Nor­ge nå den la­ves­te ri­si­ko­en for å dø i tra­fik­ken i Euro­pa.

Tal­le­ne fra Sta­tens veg­ve­sen vi­ser den sam­me tenden­sen som over­sik­te­ne fra Trygg Tra­fikk, hvis tall fram til og med mai også vis­te en ned­gang i an­tall om­kom­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.