FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Sør­lands­sen­te­ret

● Etab­lert som in­du­s­tri­om­rå­de i 1977, før han­del ble inn­ført med Sør­lands­sen­te­ret i 1987.

● Par­ken har 6000 an­sat­te, ni mil­lio­ner år­lig be­sø­ken­de (in­klu­dert Dyre­par­ken og Ikea) og seks mil­li­ar­der kro­ner i år­lig om­set­ning.

● Det er re­gist­rert over 70 tje­neste­yten­de virk­som­he­ter med et an­slått are­al på 25.000 kvad­rat­me­ter gulv, så som fri­sø­rer, kiro­prak­tor, pri­vat syke­hus, lege­sen­ter, tann­lege­sen­ter, or­to­pe­di­spe­sia­list, tre­nings­sent­re, leke­land, Sport og moro-sen­ter og dyre­kli­nikk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.