Vil ikke sva­re om Liu Xia­o­bo

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

EU slut­tet seg fre­dag til rek­ken av in­ter­na­sjo­na­le le­de­re og di­plo­ma­ter som ber Ki­na slip­pe den kreft­syke freds­pris­vin­ne­ren Liu Xia­o­bo fri. Men Nor­ge er taus.

Fre­dag stil­te EUS uten­riks­sjef Fe­de­rica Mog­he­ri­ni seg bak et bredt ut­talt krav om at den kreft­syke freds­pris­vin­ne­ren må få slip­pe fri.

– I lys av No­bels freds­pris­vin­ner Liu Xia­o­bos svik­ten­de helse og al­vor­li­ge til­stand for­ven­ter EU at Ki­na umid­del­bart inn­vil­ger prøve­løs­la­tel­se på hu­ma­ni­tært grunn­lag og lar ham mot­ta medi­sinsk be­hand­ling der han måt­te øns­ke, i Ki­na el­ler i ut­lan­det, he­ter det blant an­net i den kla­re ut­ta­lel­sen fra Mog­he­ri­ni.

Men på valg­kamp i som­mer­var­men i Nor­ge vil Høy­re-stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg ikke snak­ke noe om Liu Xia­o­bo.

– Det er Uten­riks­de­par­te­men­tet som hånd­te­rer den sa­ken, sa Sol­berg til Af­ten­pos­ten un­der et barne­syk­kel­ritt i Sørum lør­dag.

Stats­mi­nis­te­ren svar­te på sam­me måte da NTB spur­te hen­ne om Liu på tors­dag.

– Jeg hen­vi­ser bare til Uten­riks­de­par­te­men­tets ut­ta­lel­se om det, sa Sol­berg.

Uten­riks­mi­nis­ter og parti­fel­le Bør­ge Bren­de har imid­ler­tid hel­ler ikke kom­met med no­en ut­ta­lel­se i sa­kens an­led­ning. Det enes­te UD har gjort et­ter at Liu Xia­o­bo ble lagt inn på syke­hus, er en ut­ta­lel­se fra kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Fro­de O. An­der­sen til NTB sist man­dag:

– Ny­he­ten om at Liu Xia­o­bo er inn­lagt på syke­hus med uhel­bre­de­lig kreft er trist. Våre tan­ker går til han og hans fa­mi­lie, he­ter det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.