Be­bo­ere ryd­der seg sjø­ut­sikt

Park­ve­se­net har enda en gang fått tips om at be­bo­ere på And­øya har brukt mo­tor­sag i fri­om­rå­det, uten å spør­re om lov.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: VE­GARD DAMS­GAARD ve­gard.dams­gaard@fvn.no

– Man­ge me­ner de har krav på pa­no­rama­ut­sikt. Det­te er et pro­blem over hele byen, spe­si­elt i kyst­nære bo­lig­om­rå­der, sier Ei­vind Dri­ve­nes fra park­ve­se­net.

Han vi­ser Fædre­lands­ven­nen et ferskt ek­sem­pel på And­øya i Yt­re Vågs­bygd.

Her slyn­ger den po­pu­læ­re, sjø­næ­re tur­sti­en seg mel­lom trær­ne. Men om­rå­det er litt mer åpent enn både tur­folk og park­ve­sen set­ter pris på.

Fire-fem trær er fjer­net i vår til for­del for be­bo­ere på åsen bak, som har va­rie­ren­de ut­sikt mot Ves­ter­ga­bet og Terne­vig.

– TATT SEG TIL RETTE

Nest­le­de­ren i park­ve­se­net sone vest be­hand­ler alle søk­na­der om tre­fel­ling på kom­mu­na­le fri­om­rå­der vest for Kris­tian­sand sen­trum.

– Nå er vi i et kon­flikt­fylt om­rå­de hvor man­ge har tatt seg til rette opp gjen­nom åre­ne, kon­sta­te­rer Ei­vind Dri­ve­nes.

Dess­ver­re er det ikke alle trær som får den saks­be­hand­lin­gen de har rett på. I ste­det får de et sag­kje­de i leg­gen, uten kom­mu­nens vel­sig­nel­se.

Og det smer­ter for alle som er gla­de i trær.

– Det­te er trær som har stått her i hund­re år. Nå tar det nye hund­re år før de er oppe igjen, sier Dri­ve­nes, og til­føy­er:

– Had­de de søkt, vil­le vi sann­syn­lig­vis fun­net en løs­ning. Men det er ikke sik­kert vi had­de god­tatt ak­ku­rat de trær­ne hus­ei­er øns­ket seg.

«BERYKTEDE» AND­ØYA

For reg­le­ne er kla­re: På of­fent­lig grunn kan du kun ryd­de kratt og slan­ke trær som er inn­til 10 cm tyk­ke, og mak­si­malt fem me­ter fra tomte­gren­sa.

– Vel­dig man­ge er flin­ke til å kon­tak­te oss i for­kant, det­te er unn­ta­ke­ne. Vi plei­er å være med­gjør­li­ge, men må også ta hen­syn til es­te­tikk og and­re na­bo­er. And­re kan få økt inn­syn og vind, så no­en trær er mer smart å spa­re enn and­re, sier drifts­sjef Kurt Tan­ge Jen­sen i park­ve­se­net.

Uten tips fra pub­li­kum er det ikke lett å peke ut syn­de­ren. Rund­spør­rin­ger i nabo­la­get gir sjel­den ut­tel­ling, el­ler det blir på- stand mot på­stand.

Ob­ser­va­sjo­ner fra pub­li­kum kan imid­ler­tid fel­le den skyl­di­ge. Fædre­lands­ven­nen har tid­li­ge­re om­talt til­fel­ler både på Lund og Helle­myr, der park­ve­se­net har krevd er­stat­ning et­ter ulov­lig tre­fel­ling.

– And­øya har vært på ta­pe­tet før. Det er en­kel­te som tar seg fri­he­ter vi ikke set­ter pris på i det hele tatt. Vi kom­mer til å føl­ge opp den­ne, sier drifts­sje­fen.

Han an­slår tre-fire lig­nen­de sa­ker i om­rå­det de sis­te par åre­ne.

VELFORENINGEN: – TRIST

Tip­set kom via de to vel­for­enin­ge­ne i by­de­len.

– Øya vår gror igjen, så for­nuf­tig grad av skog­røkt i sam­ar­beid med park­ve­se­net er helt nød­ven­dig. Men jeg sy­nes det er trist når be­bo­ere tar seg til rette på vårt fel­les fri­are­al, sier Dag­finn Haarr, leder for Yt­re And­øya vel- for­ening.

Han me­ner velforeningen har en vars­ler­rol­le, men at kom­mu­nen må sør­ge for at folk over­hol­der reg­le­ne.

– Vi kan jo gjet­te oss til hvem som får bed­re ut­sikt når sån­ne trær blir felt, men vi som vel­for­ening har in­gen po­liti­myn­dig­het.

At sjø­ut­sikt lett veks­les i kro­ner og øre be­hø­ver man ikke meg­ler­ut­dan­nel­se for å be­gri­pe.

– Vi har vært ute for de som har hogd ned trær, og uka et­ter blir bo­li­gen de­res an­non­sert for salg, for­tel­ler Ei­vind Dri­ve­nes.

FOTO: VE­GARD DAMS­GAARD

Ei­vind Dri­ve­nes be­hand­ler søk­na­der om tre­fel­ling i park­ve­se­net. Her kon­sta­te­rer han at det er la­get en sikt­kor­ri­dor mot sjø­en.

FOTO: VE­GARD DAMS­GAARD

Trær­ne er hogd kloss inn­til tur­sti­en. Bo­lig­om­rå­det skim­tes i bak­grun­nen.

FOTO: VE­GARD DAMS­GAARD

Stub­ben er dek­ket med torv for å skju­le spor, me­ner park­ve­se­nets mann.

FOTO: VE­GARD DAMS­GAARD

Ei­vind Dri­ve­nes ber folk søke om lov.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.