Åp­ner sin egen kunst­stall

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Det blir ny fest for dronning Sonja på 80-års­da­gen i mor­gen. Selv­sagt med kunst i sen­trum.

Un­der de fel­les ju­bi­le­ums­mar­ke­rin­ge­ne i mai gjor­de både kon­gen og dron­nin­gen stort num­mer av at det å fyl­le 80 år var gans­ke uvir­ke­lig.

Tirs­dag, på selve fød­sels­da­gen, skal dronning Sonja igjen bli min­net om at hun nå må ti­tu­le­re seg som 80-åring. Da­gen er selv­sagt spek­ket med pro­gram.

Dron­nin­gen vil nok bru­ke mye tid på å åpne ga­ven fra Kon­gen, som rett og slett er et gal­le­ri – nem­lig Dronning Son­jas Kunst­Stall.

GAM­LE STALLER

Stall­byg­nin­gen ble opp­ført mel­lom 1845 og 1848 og ut­vi­det av kong Haa­kon og dronning Maud i 1911. Midts­tal­len kun­ne rom­me opp­til 40 hes­ter, men de sis­te hes­te­ne for­svant fra de kon­ge­li­ge stal­le­ne kort tid et­ter krigs­ut­brud­det 1940.

Dronning Sonja vil selv lede ar­bei­det med ut­vik­lin­gen av kunst­stal­len, som blir en del av Åpent slotts virk­som­het. Kunst­stal­len vil ha tre se­son­ger, der vår­en skal vies sam­tids­gra­fikk. I som­mer­se­son­gen knyt­tes ut­stil­lin­gen opp mot årets ut­stil­ling på Slot­tet, og mot slut­ten av året blir jula mar­kert.

Ut­stil­lin­gen som åp­nes tirs­dag, har to ho­ved­ele­men­ter: norsk gra­fikk og Dronning Mauds fo­to­gra­fi­er. Over 160 nors­ke kunst­ne­re har i an­led­ning 80-års­da­gen do­nert et gra­fisk verk hver.

DNT-GAVE

Dron­nin­gen er også vi­den kjent for sitt sto­re en­ga­sje­ment for fri­lufts­liv og tur­gå­ing og skal av­duke en gave fra DNT.

I til­legg vil det være en pik­nik i Dron­ning­par­ken for in­vi­ter­te gjes­ter. Sam­me kveld blir det fel­les fei­ring av konge­pa­ret med fa­mi­lie og ven­ner på Bygd­øy kongs­gård.

Konge­pa­ret er blitt be­hø­rig fei­ret tid­li­ge­re i år, med folke­fest i slotts­par­ken 9. mai og på­føl­gen­de fest­mid­dag på slot­tet med ce­le­bri­te­ter fra inn- og ut­land. Da­gen et­ter in­vi­ter­te re­gje­rin­gen konge­pa­ret til fest­mid­dag i ope­ra­en, som var re­gje­rin­gens gave til ju­bi­lan­te­ne.

FOTO: NTB SCANPIX

23. mai in­spi­ser­te Kong Ha­rald byg­gin­gen av Dronning Sonja Kunst­stall i Slot­tets gam­le stall­byg­ning. I mor­gen åp­ner hun den på 80-års­da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.