Nye job­ber vik­tigst for nord­menn før val­get

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Vel to må­ne­der før val­get er nord­menn langt mer opp­tatt av at det ska­pes nye ar­beids­plas­ser enn av egen øko­no­mi. Det vi­ser en fersk studie.

Mer enn fire av ti opp­gir at det å ska­pe nye ar­beids­plas­ser er den vik­tigs­te øko­no­mis­ke sa­ken før stor­tings­val­get 11. sep­tem­ber, vi­ser rund­spør­rin­gen fra Opi­nion.

– Langt fle­re ran­ge­rer det å ska­pe nye ar­beids­plas­ser foran lav ar­beids­le­dig­het, øko­no­misk vekst for Nor­ge og nord­menns per­son­li­ge øko­no­mi når de blir spurt om å ran­ge­re be­tyd­nin­gen av dis­se fire sa­ke­ne ved årets stor­tings­valg, sier se­nior­råd­gi­ver Hen­rik Høi­dahl i Opi­nion til NTB.

I un­der­sø­kel­sen sva­rer 13 pro­sent at de in­nen øko­nomi­om­rå­det er mest opp­tatt av sin per­son­li­ge øko­no­mi, mens 19 pro­sent sva­rer øko­no­misk vekst for Nor­ge og 25 pro­sent sva­rer lav ar­beids­le­dig­het.

– Funn gjen­spei­ler at ar­beids­le­dig­he­ten har falt de sis­te må­ne­de­ne, og at nord­menn nå ser ly­se­re på ut­vik­lin­gen på ar­beids­mar­ke­det og til norsk øko­no­mi ge­ne­relt, sier Høi­dahl.

Sam­ti­dig sva­rer over halv­par­ten av de spur­te at øko­no­mi har svært stor el­ler gans­ke stor be­tyd­ning ved stor­tings­val­get.

Men bare vel én av tre sier de på­vir­kes av den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen i Nor­ge når de be­stem­mer seg for po­li­tisk par­ti. Én av fem opp­gir at de i li­ten grad på­vir­kes av den øko­no­mis­ke si­tua­sjo­nen.

– Det er et tegn på at nord­menn har blitt sta­dig mer op­ti­mis­tis­ke på veg­ne av egen og lan­dets øko­no­mi det sis­te året, og at det er and­re sa­ker som har stør­re be­tyd­ning for parti­valg enn øko­no­mi, frem­hol­der Høi­dahl.

Et­ter en lang­va­rig ol­je­ned­tur pe­ker man­ge pi­ler nå rik­tig vei for norsk øko­no­mi.

Ar­beids­le­dig­he­ten fal­ler, den øko­no­mis­ke veks­ten ser ut til å ta seg opp i år og nes­te år og re­gje­rin­gen har lagt fram po­si­ti­ve pro­gno­ser for sys­sel­set­tings­an­de­len.

En guns­tig krone­kurs har i til­legg vært vik­tig for nors­ke eks­port­be­drif­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.