Hy­brid­bu­tikk slås kon­kurs

Et­ter fire års drift ble det kro­ken på dø­ra for Shop­link, da sel­ska­pet ikke lyk­tes med å sik­re fi­nan­sie­ring av vi­de­re drift. Men nå har nye eiere meldt sin in­ter­es­se.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no -

– Vi har be­gjært opp­bud si­den vi ikke lyk­tes med å fi­nan­siere den vi­de­re drif­ten av sel­ska­pet, for­tel­ler Fred­rik Nord­land til Fædre­lands­ven­nen.

Inn­til kon­kurs­åp­nin­gen i Shop­link ons­dag, var han dag­lig leder og del­ei­er av sel­ska­pet som iføl­ge styre­be­ret­nin­gen for 2015 drev med «ut­vik­ling og drift av hy­brid­bu­tikk og nett­ba­ser­te søke­tje­nes­ter». Av and­re eiere fin­ner vi blant and­re Mos­vold & co.

TO MILL. I UNDERSKUDD

Tross en vold­som om­set­nings­vekst i sel­ska­pets tre førs­te år, fra 11.000 kro­ner i opp­starts­året 2013 til drøye 13 mil­lio­ner kro­ner i 2015, klar­te sel­ska­pet ald­ri å gå i pluss.

Underskudd før skatt sum­mer­te seg i sam­me pe­rio­de til drøye to mil­lio­ner kro­ner.

– Det var en even­tyr­lig vekst, og vi har gjort mye rik­tig. Vi had­de også fått med sto­re ak­tø­rer og var i en si­tua­sjon der vi kun­ne få til mye, men lyk­tes alt­så ikke med å hen­te fi­nan­sie­ring til vi­de­re drift, for­tel­ler Nord­land som ka­rak­te­ri­se­rer si­tua­sjo­nen som «vel­dig kje­de­lig».

INTERNETTVAREHUS

For­ret­nings­ide­en til Shop­link var å fun­ge­re som et internettvarehus hvor for­skjel­li­ge lo­ka­le ak­tø­rer kun­ne sel­ge sine pro­duk­ter. Bu­tik­ke­ne solg­te va­re­ne sine til Shop­link, som vi­dere­solg­te dem til slutt­bru­ker.

– På det mes­te had­de vi 30–40 be­drif­ter som solg­te va­re­ne sine gjen­nom si­den vår, sier Nord­land.

– INTERESSENTER På BANEN

Tross kon­kurs­åp­ning kan det li­ke­vel se ut til at for­ret­nings­ide­en kan leve vi­de­re.

– Det er no­en som er på banen og vil ta over kon­kurs­boet, for­tel­ler Nord­land, som ikke vil røpe hvem «no­en» er.

Selv har han tenkt å ta seg det han kal­ler «en vel­for­tjent fe­rie».

– Nå tar jeg meg en pust i bak­ken et­ter en in­tens ar­beids­inn­sats de sis­te tre åre­ne. Så set­ter jeg meg ned for en prat med de nye ei­er­ne over som­me­ren.

KAN BLI LØST TIL UKA

Bo­sty­rer Øystein E. Krab­be­rød be­kref­ter over­for Fædre­lands­ven­nen at «det sy­nes å være interessenter som kan over­ta boet».

– Det be­står for øv­rig av vare­la­ger, drifts­til­be­hør og selve pro­gram­va­ren og sys­te­me­ne de har dre­vet på med til­hø­ren­de kun­de­lis­ter, for­tel­ler Krab­be­rød.

Ver­di­en på boet vil han ikke ut med – det skal leg­ges ut for bud­giv­ning.

– Men vi må prø­ve å få løst det­te nå til uka, sier bo­sty­rer.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Tross kon­kurs­åp­ning kan det li­ke­vel se ut til at for­ret­nings­ide­en kan leve vi­de­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.