Stat­oil hen­ter It-tje­nes­ter hjem

Stat­oil kon­klu­de­rer med at det er for høy ri­si­ko knyt­tet til å drif­te Ikt-in­fra­struk­tur i In­dia og hen­ter hjem alle sik­ker­hets­kri­tis­ke opp­ga­ver.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Iføl­ge NRK opp­ret­ter sel­ska­pet 10–15 nye It-ar­beids­plas­ser i Nor­ge som føl­ge av end­rin­ge­ne. Ka­na­len har tid­li­ge­re om­talt en rek­ke hen­del­ser knyt­tet til Stat­oils outsourcing. Hjem­flyt­tin­gen skal være en di­rek­te kon­se­kvens av det­te.

– Vi opp­le­ver at vi job­ber godt nok med It-sik­ker­het, og har gode sys­te­mer for det, men man kan ald­ri slå seg til ro, men hele tida job­be for å bli enda bed­re, og da har vi kon­klu­dert med at det er rik­tig å ta til­ba­ke dis­se opp­ga­ve­ne, sier in­for­ma­sjons­di­rek­tør Bård Glad Pe­der­sen i Stat­oil til NRK.

Li­se Lyngs­nes Rande­berg, pre­si­dent i fag­for­enin­gen Tek­na, er glad Stat­oil ryd­der opp.

– Vi har job­bet gjen­nom våre til­lits­valg­te i Stat­oil-sys­te­met, og har len­ge etter­lyst fag­li­ge vur­de­rin­ger og kom­pe­tan­se inn i be­slut­nin­ge­ne om outsourcing, sier hun.

FOTO: NTB SCANPIX

Stat­oil me­ner at det er for høy ri­si­ko knyt­tet til å drif­te Ikt-in­fra­struk­tur i In­dia.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.