Bio­lo­gi

Faedrelandsvennen - - MENING - SVERRE LARSEN, Kris­tian­sand

Har du tenkt på hvor­for du er som du er? Hvor­dan man har blitt for­met, og hvor­dan man kan lære og end­re seg?

●● Folk er folk, sier man så gjer­ne. Og pro­fes­so­rer er pro­fes­so­rer. Og uan­sett hvem man er, så har his­to­risk mu­ta­sjon gjort at man har blitt den man har blitt. Det gjel­der å fo­ku­se­re på jeg-et, og hvor­dan man bør opp­tre og even­tu­elt til­pas­se seg.

Bio­lo­gi hand­ler om li­vet til men­nes­ke­ne, plan­te­ne, dy­re­ne og alt det som le­ver. Det hand­ler om å for­stå hva som skjer, og hvor­for det som skjer fak­tisk skjer. Bio­lo­gi hand­ler om hvem du er, og hvor­dan du opp­trer meg deg selv uten feil el­ler med feil og ska­van­ker.

Per­son­lig­het er noe sta­tisk, si­den man er sta­bil og ufor­and­ret fra den ene da­gen til den nes­te. Sam­ti­dig kan man end­re seg og være dy­na­misk. Det gjel­der å være som om­gi­vel­se­ne, og også for­me om­gi­vel­se­ne. Da kan man opp­nå hva som helst. Men man må ha lang ut­dan­nel­se, og gjer­ne også forsk­nings­bak­grunn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.