Idrett og al­ko­hol

Faedrelandsvennen - - MENING -

I ste­det for å vise ung­dom­men at idrett er et al­ter­na­tiv til al­ko­hol, gjør de det mot­sat­te. Un­der ung­domsOL drakk de og de­res gjes­ter al­ko­hol for 200.000 kro­ner.

●● Jeg må inn­røm­me at jeg blir sint av å lese det­te, og enda mer frust­rert blir jeg av at stor­tings­pre­si­den­ten står som vert. Han in­vi­te­rer til fest som idret­ten i sin hel­het be­ta­ler for. Mid­da­ge­ne Ole­mic Thomme­sen in­vi­ter­te na­sjo­na­le be­slut­nings­ta­ke­re og Ioc-med­lem­mer til, hvor gjes­te­ne drakk al­ko­hol for 200.000 kro­ner, må gi idretts­ut­øver­ne sig­na­ler om at al­ko­hol er et must for idretts­folk.

Idretts­ut­øver­ne som kon­kur­rer­te på Lil­le­ham­mer, var i al­de­ren 15 til 18 år. Jeg kom­mer på en klovn Tor­kild­sens har­se­le­ring for man­ge år si­den: ”Gi un­ge­ne ei flas­ke brenne­vin før idret­ten tar de”. Nei, det er slett ikke nød­ven­dig ver­ken for for­eld­re el­ler idret­ten selv å til­fø­re barn og unge idretts­ut­øve­re al­ko­hol. I idret­ten blir de fort nok vei­le­det frem til ba­re­ne.

Jeg har tid­li­ge­re skre­vet inn­legg, kro­nik­ker og ar­tik­ler og hvor­dan al­ko­hol­næ­rin­gen klen­ger seg inn på idret­ten. Det etab­le­res fot­ball­pu­ber som egne for­ret­nings­ide­er, hvor tan­ker er at du skal ikke sit­te å se på idrett ale­ne. Ung­dom­men ri­ves med i fylle­kul­tu­ren i klub­be­ne, gjen­nom fylle­fes­ter i regi klub­ben et­ter sei­re. I til­legg sel­ges det al­ko­hol på VIPplas­se­ne på de fles­te are­na­er. Og det kjem­pes en hard kamp for å få til­la­tel­se til å sel­ge det også på ho­ved­tri­bu­nen.

Det må bli en slutt på det­te. Og det blir det ikke så len­ge idretts­top­per og vår øvers­te po­li­tis­ke re­pre­sen­tant, Stor­tings­pre­si­den­ten, vi­ser vei. Idrett er en fin måte å be­geist­re folk på. Og be­geist­ring lig­ger tett opp til eu­fo­ri, be­ru­sel­se. Al­ko­hol top­per ikke den­ne til­stan­den, den slø­ver den ned. Men det står jo om pen­ger. Pen­ger som klub­be­ne vil tje­ne på å sel­ge en rus­gift.

Det er ikke det mins­te rart at idret­ten krang­let mot å måt­te fri­gi regn­ska­pet. Når de to da­ger før Ol-åp­nin­gen spret­tet kor­ke­ne på dyr al­ko­hol, for­sva­re det med at det var for å fei­re en ny lu­kra­tiv spon­sor­av­ta­le, får jeg vondt.

Det hev­des at norsk idrett øns­ker stå for gode ver­di­er. Blant an­net ung­dom­mens for­hold til al­ko­hol. Når det­te av­slø­res, så be­vi­ser det bare at liv og lære en vans­ke­lig øvel­se – som idret­ten slett ikke mest­rer. ODDMUND HARSVIK, re­dak­tør Gate­ma­ga­si­net Klar Kris­tian­sand

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.