Gjer­der vel­tet et­ter Chains­mokers-kon­ser­ten

Faedrelandsvennen - - KULTUR TIDENES PALMESUS - TEKST: CHRISTINA ØSTTVEIT christina.ost­tveit@fvn.no - 92021683

Det opp­sto treng­sel og til dels kaos da folk prøv­de å for­la­te Chains­mokers-kon­ser­ten på By­stran­da lør­dag, sam­ti­dig som and­re vil­le inn for å høre Mar­tin Solveig. Fle­re gjer­der vel­tet ved toa­let­t­om­rå­det.

– Vi tar den­ne sa­ken på størs­te al­vor. Jeg er let­tet over at alt gikk bra, sier fest­sjef Leif Fos­se­lie.

Det var et­ter Chains­mokers­kon­ser­ten at kø-kao­set opp­stod.

– Vi fikk en tids­for­skyv­ning i pro­gram­met. De som had­de vært på mat- og toa­let­t­om­rå­det var på vei for å se Mar­tin Solveigs kon­sert. Da møt­te de alle som kom fra Chains­mokers-kon­ser­ten og det ble en del kø, sier Fos­se­lie.

Palme­sus-pub­li­kum som skul­le både ut og inn sam­ti­dig skap­te stor treng­sel og til­dels kaos ved vann­pos­ten på ho­ved­om­rå­det, ut mot pi­ren på By­stran­da. På et tids­punkt kom folk hver­ken ut el­ler inn.

En vi­deo fra folk som så hva som skjed­de fra en av lei­lig­he­te­ne, vi­ser at gjer­de­ne ved toa­let­t­om­rå­det til slutt ras­te da pub­li­kum skul­le for­bi. Vak­te­ne som stod på bak­si­den for­søk­te å hol­de gjer­de­ne oppe.

En av de som be­fant seg midt i kø­kao­set var So­fie Berg (20).

– Kaos! Helt kaos! Vi skul­le ut fra kon­ser­ten med Chains­mokers, men vi ble bare dyt­tet fram og til­ba­ke, for­tel­ler So­fie.

Char­lot­te Thor­sen (23) stod midt in­ne i meng­den sam­men med ei venn­in­ne.

– Jeg opp­lev­de si­tua­sjo­nen som svært ube­ha­ge­lig. Vi ble dyt­tet og jeg mis­tet et­ter hvert sko­ene mine. Vi kom in­gen vei­er og føl­te at vi ikke fikk pus­te, sier Thor­sen.

Po­li­ti og vak­ter fikk til slutt delt av kø­ene, slik at de som skul­le sam­me sted ble styrt til uli­ke køer.

Leif Fos­se­lie er svært let­tet over at in­gen ble ska­det:

– Det har vært mye læ­ring for oss med den­ne sa­ken. Vi må gi ros til de an­sat­te og po­li­ti­et som kom raskt på ste­det. At de som hav­net midt in­ne i meng­den opp­lev­de si­tua­sjo­nen som ube­ha­ge­lig for­står jeg godt, men det hele løs­te seg raskt opp, sier Fos­se­lie.

FOTO: FRA LE­SER-VI­DEO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.