Tro og vi­ten­skap

Faedrelandsvennen - - NÆRT - RUNAR FOSS SJÅSTAD, sokne­prest

Du og jeg kan både få tro på Gud, sam­ti­dig som vi for­hol­der oss også til den pro­fa­ne vi­ten­ska­pen. Guds tro, og Je­sus­tro ute­luk­ker ikke se­riøs vi­ten­ska­pe­lig forsk­ning. Jeg tror selv at jor­den er 4,5 mil­li­ar­der år og at men­nes­ke­ne har ut­vik­let seg. Li­vet i seg selv er der­med dy­pest sett til ti­der et uhånd­gri­pe­lig mys­te­ri­um for oss alle, sam­ti­dig kan det­te til ti­der uhånd­gri­pe­li­ge også sann­syn­lig­hets gjø­re at det også kan fin­nes liv et­ter dø­den. For både li­vet, dø­den og det evt. kom­men­de li­vet, er jo alt er mys­te­ri­um. Og om Je­sus skul­le være opp­ha­vet til det­te mys­te­ri­um som vi kal­ler for li- vet, så har vi all grunn til å håpe på at Je­sus som selv els­ket li­vet og frem­snak­ket det gode liv, at li­vet der­for ald­ri vil ta slutt. For hvor­for skal Je­sus som også els­ker li­vet gjø­re ende på det? Jeg tror og hå­per der­for at det fin­nes en enda bed­re vir­ke­lig­het et­ter det­te li­vet. Sam­ti­dig er det her og nå vi le­ver, og da skal vi gjø­re det bes­te ut av det som er oss gitt. Grip din dag, grip din tro, grip de nære ting som dy­pest sett er det størs­te i li­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.