25 år si­den

Faedrelandsvennen - - TEMA -

3. JULI 1992

●● Han­de­len Han­de­lens Dag ble litt av en for­skrek­kel­se for 26 bu­tikk bu­tikk­ei­ere i Kvad­ra­tu­ren. Pen­ge­ne tril­let førs først med stor fart ned i kassa­ap­pa­ra­te­ne ne. Men så slo kem­ne­ren til, hardt og fryk­te­lig. kem­ner Egil Bjør­gums folk tøm­te rett og slett de ful­le kassa­ap­pa­ra­te­ne. Hele over­skud­det fra Han­de­lens Dag for­svant like fort som det ha had­de kom­met inn. Hele 700.000 kro­ner fikk kem­ne­rens folk inn, pen­ger som det v vis­te seg at de 26 bu­tik­ke­ne ikke had­de be­talt i skyl­dig ar­beids­gi­ver­av­gift og skatte­trekk te­trekk. En svært fornøyd kem­ner Bjør­gum inn­rømm inn­røm­mer at penge­inn­kre­vin­gen er svært utra­di­sjon utra­di­sjo­nell. Men han for­sik­rer at den er helt lov­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.