Kristoff sjanse­løs

Faedrelandsvennen - - SPORT - ØYSTEIN JOREM

Fle­re fa­vo­rit­ter var i trøb­bel et­ter kjempe­velt før spur­ten i går – blant dem Alex­an­der Kristoff.

Mar­cel Kit­tel var ster­kest på søn­da­gens etap­pe fra Düs­sel­dorf til Liè­ge. Det ble masse­spurt in­ne i bel­gis­ke Liè­ge, og tys­ke­ren sør­get for fa­vo­ritt­sei­er.

Alex­an­der Kristoff var in­volvert i en dra­ma­tisk masse­velt ikke len­ge før mål, og nord­man­nen kom ald­ri opp til spur­ten.

– Jeg kom ikke hel­dig inn i spur­ten, var på feil si­de av en mann, og da ble det slik, sa Kristoff til TV 2 like et­ter mål­gang.

Vel­ten dro med seg man­ge ryt­te­re, og på­vir­ket helt klart Kris­toffs sjanser til å vin­ne etap­pen. I til­legg punk­ter­te nord­man­nen rett etter­på.

– Det tok litt tid på grunn av punk­te­rin­gen, og mot opp­lø­pet had­de jeg in­gen til å hjel­pe meg, så det var ikke op­ti­malt, sier Kristoff.

Den and­re etap­pen fra Düs­sel­dorf til Liè­ge var den førs­te sjan­sen for spur­ter­ne til å vise seg frem, og i regn­væ­ret holdt de sto­re la­ge­ne stål­kon­troll på brud­det som gikk da start­skud­det gikk.

Etap­pen var flat, så det var ven­tet at det kom til å bli spur­ter­nes førs­te sjan­se til å få en etappe­sei­er. Men en dra­ma­tisk velt 30 kilo­me­ter før mål ga brud­det en mu­lig­het til å øke for­spran­get igjen.

Bare tre mil før slutt ble det svært dra­ma­tisk da Kris­toffs lag­ka­me­rat To­ny Mar­tin gikk i bak­ken i en sving tre mil før slutt. Han var plas­sert langt frem­me, og svært man­ge ryt­te­re – blant an­net Chris Froo­me og Ro­main Bar­det – var nede i bak­ken. Det som lå an til å bli en tra­di­sjo­nell masse­spurt ble plut­se­lig en kamp om å sam­le trop­pe­ne.

I dag går rit­tet inn i Frank­ri­ke, via Lux­em­bourg. Start er i Ver­viers i Bel­gia, og mål­gang er i Long­wy i Frank­ri­ke. Etap­pen er mer ku­pert enn søn­da­gens, og kan pas­se Ed­vald Boas­son Ha­gen bra. Etap­pen av­slut­tes med en tredje­ka­te­go­ri­stig­ning, som kan knek­ke de tyngs­te spur­ter­ne.

FOTO: NTB SCANPIX

Alex­an­der Kristoff vant den inn­lag­te spur­ten i ho­ved­fel­tet tid­lig på etap­pen, men nåd­de ikke opp på slut­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.