Ra­ser et­ter Val­verdes velt

Faedrelandsvennen - - SPORT - ØYSTEIN JOREM

En av for­hånds­fa­vo­rit­te­ne Ale­jan­dro Val­ver­de røk ut førs­te dag med brudd i kne­et et­ter å ha sklidd på as­fal­ten og kra­sjet med et gjer­de.

– En av ar­ran­gø­rens mo­tor­syk­lis­ter vel­tet i sam­me sving, og søl­te ut væs­ke på as­fal­ten. Det førs­te til at ryt­ter­ne sklei og bras­te inn i gjer­det i den svin­gen, sier Val­verdes ma­na­ger, Euse­bio Un­zué til tv-pro­gram­met Tiem­po de Juego, iføl­ge nors­ke TV 2.

Det ble en dra­ma­tisk start på årets Tour de Fran­ce i Düs­sel­dorf lør­dag. Det reg­net til ti­der kraf­tig, og vei­ba­nen på den 14 kilo­me­ter lan­ge tempoløy- pa ble såpe­glatt. Spe­si­elt var det en sving som var ut­satt, og det var i den­ne svin­gen at to av fel­tets mest pro­fi­ler­te syk­lis­ter end­te sin Tour – al­le­re­de førs­te dag.

Både Ion Izag­ir­re og Ale­jan­dro Val­ver­de måt­te bry­te på grunn av ska­de­ne de fikk i fal­let.

Un­zué me­ner også at ar­ran­gø­ren bur­de ha satt opp halm­bal­ler el­ler ma­dras­sen som kun­ne hind­ret at ryt­ter­ne hav­net i me­tall­gjer­det foran til­skuer­ne.

Val­ver­de ble lig­gen­de på bak­ken og vri seg i smer­ter mens helse­per­so­nell kom til. Han ble sendt til syke­hus hvor un­der­sø­kel­se­ne vis­te at span­jo­len har bruk­ket kne­skå­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.