– Ok med en på try­net

Lør­da­gens tredje­plass foran tu­sen­vis av til­skue­re på Fiske­bryg­ga ga Pet­ter Nort­hug et nytt, po­si­tivt svar i lø­pet som er lagt mot nytt Ol-gull.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ÅGE H. DRANGSHOLT aage.h.drangsholt@fvn.no

Pet­ter Nort­hug, slått lør­dag

– Det går vel­dig bra med opp­kjø­rin­gen, for­tel­ler Pet­ter Nort­hug til Fædre­lands­ven­nen.

Han har nett­opp kom­met i mål som tredje­mann i den førs­te ut­ga­ven av Kris­tian­sand Ski­fes­ti­val. Ni­klas Dyr­haug var i en egen klas­se foran det tall­rike pub­li­kum­met, mens Nort­hug måt­te se seg slått i spur­ten om andre­plas­sen av Ånund Lid Byg­land. Men lands­lags­lø­per­ne Emil Iver­sen på fjerde­plass og Mar­tin Johns­rud Sund­by på fem­te­plass, måt­te beg­ge se seg slått av skies­set.

– JEG VIL REISE MEG

– Jeg har nett­opp vært 29 da­ger i høy­den. Når man har vært så len­ge i tynn­luf­ta, vil man være litt seig før det løs­ner. Det tatt i be­trakt­ning, er jeg fornøyd. Men jeg vil nok være mye ster­ke­re i Sand­nes, ad­va­rer Nort­hug, og sik­ter til Blink­fes­ti­va­len sei­ne­re i som­mer.

Til tross for det stjerne­spek­ke­de fel­tet, var det først og fremst Nort­hug alle vil ha en bit av et­ter kon­kur­ran­sen. Auto­graf- og sel­fie-je­ge­re fot­fulg­te trøn­de­ren, som et­ter to skra­le se­son­ger, plut­se­lig er i en ut­ford­rer­po­si­sjon foran den vik­ti­ge Ol-se­son­gen.

Det har ikke øde­lagt mo­ti­va­sjo- nen. Sna­re­re tvert imot.

– Å få no­en slag i try­net kan være vik­tig i lys av at jeg har vun­net mye før. For da vil jeg jo reise meg igjen, og det er det jeg hå­per å kun­ne gjø­re. Alt vil dreie seg om OL i Sør-ko­rea, sier Nort­hug.

Og når vi snak­ker med en som har vun­net 13 Vm-gull, in­klu­dert sju in­di­vi­du­el­le, skjøn­ner «alle» at det er gull han sik­ter mot.

– Må TA NO­EN SJANSER

Men i Lah­ti-vm i fjor hav­net han uten­for pal­len i sitt førs­te mes­ter­skap på len­ge. År­sa­ken til den tun­ge se­son­gen skal ha vært at han i no­vem­ber kjør­te for hardt i etter­kant av en høyde­sam­ling.

– Det var no­en få da­ger som øde­la vel­dig mye. Slik er gamet. Når man vil bli best, må man ta no­en sjanser, og i fjor bik­ket det feil vei. And­re gan­ger har det vært stang inn. Og slik vil det være gjen­nom en lang kar­rie­re, sier 31-årin­gen.

I sol­skin­net ved Fiske­bryg­ga for­tel­ler han at det i år igjen er om­trent nøy­ak­tig sam­me tre­nings­plan som i fjor som skal gjø­re ham til en mes­ter i Py­e­ong­chang. Enes­te for­skjel­len er at det i år skal gå stang inn. Der­for sto

han blant an­net over et plan­lagt rulle­ski­renn i Bø i Tele­mark for­ri­ge helg.

– Jeg går ikke kon­kur­ran­ser på den­ne ti­den hvis krop­pen bare er 90 pro­sent, er den kla­re mel­din­gen.

PUSTET UT På PALME­SUS

I lys av at han hel­ler ikke er re­gje­ren­de Ol-mes­ter – og der­med ikke auto­ma­tisk får start­plass i mes­ter­skap slik han fikk i Lah­tiVM i fjor, inn­ser trøn­de­ren at det fort kan bli et rotte­race om å i det hele tatt få plass i den nors­ke OLtrop­pen.

– Men det nors­ke la­get vi har nå, må man vise form fra se­song­star­ten på Beito­stø­len og ut Tour de Ski om man skal få plass på Ol-la­get.

Men lør­dag kveld tok han seg en vel­for­tjent time­out på Palme­sus. Fra og med i dag er han imid­ler­tid til­ba­ke i tre­nings­mo­dus. I Skotte­vik i Hø­våg skal han de nes­te da­ge­ne sam­men med Team Vei­dek­ke Midt-nor­ge leg­ge noe av grunn­la­get for Ol-se­son­gen.

KOM­MER GJER­NE TIL­BA­KE

– Jeg har bitt for­talt at det er et vel­dig fint tre­nings­ter­reng her som jeg gle­der meg til å bli kjent med. Jeg ser fram til å ska­pe no­en nye min­ner her­fra. Jeg har ikke vært på Sør­lan­det si­den jeg var li­ten, sier Nort­hug – som i Hø­våg får tre­nings­pes av lille­bro­ren, Even, som er en del av re­gion­la­get.

Pet­ter Nort­hug skrøt uhem­met av Kris­tian­sand Ski­fes­ti­val:

– Det var vel­dig gøy og vel­dig bra stem­ning. Vi lø­pe­re set­ter stor pris på at det blir så mye trøkk som det var her i dag,

FOTO: ÅGE HA­RALD DRANGSHOLT

Tross tredje­plass og to se­son­ger med dår­lig ut­tel­ling, var Pet­ter Nort­hug den klart mest etter­trak­te­de lø­pe­ren i Kris­tian­sand Ski­fes­ti­val lør­dag.

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Ni­klas Dyr­haug vant lør­da­gens Kris­tian­sand Ski­fes­ti­val på Fiske­bryg­ga su­ve­rent.

FOTO:

Hei­di Weng vant kvinne­klas­sen i Kris­tian­sand Ski­fes­ti­val, foran Astrid Uh­ren­holdt Ja­cob­sen og An­ne Kjer­sti Kalvå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.