FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Kra­ve­ne til Qa­tar. Og kom­men­tar til kra­ve­ne:

1.Re­du­ser det di­plo­ma­tis­ke, mi­li­tæ­re og etter­ret­nings­mes­si­ge sam­ar­bei­det med Iran, steng den irans­ke am­bas­sa­den, ut­vis med­lem­mer av den irans­ke Re­vo­lu­sjons­gar­den. Inn­rett dere et­ter ame­ri­kans­ke og in­ter­na­sjo­na­le sank­sjo­ner for å unn­gå å ska­pe pro­ble­mer for GCC.

Kom­men­tar:

Saudi-ara­bia har ikke for­klart hvor­for den­ne sal­ven av krav frem­leg­ges nå. Qa­tar har i åre­vis hatt øko­no­misk og po­li­tisk kon­takt med Iran. Det har ikke hind­ret USA i å sty­re sin re­gio­na­le mi­li­tær­kom­man­do Cent­com fra Qa­tar, el­ler i å dri­ve en enorm fly­base, el-udeid, ved Qatars ho­ved­stad Do­ha. Den ak­ti­ve koa­li­sjo­nen mot Is-be­ve­gel­sen i Irak og Sy­ria sen­der også bombe­fly fra Do­ha – med Saudi-ara­bia som part­ner. En tal­s­per­son for det ame­ri­kans­ke uten­riks­de­par­te­men­tet, Heather Nau­ert, sier at USA er «mys­ti­fi­sert».

2.Legg ned den tyr­kis­ke mi­li­tær­ba­sen som nå blir byg­get i Qa­tar, og stopp sam­ar­bei­det med Tyr­kia i Qa­tar. Kom­men­tar: Hvor­for? Saudi-ara­bia har for lengst ned­lagt den ame­ri­kans­ke Sul­tan-fly­ba­sen, men Bah­rain lar USA dri­ve sin størs­te flåte­base i Midt­østen ved ho­ved­sta­den Ma­na­ma. Emi­ra­te­ne lar Frank­ri­ke ha en base på sitt ter­ri­to­ri­um. Saudi-ara­bia og Tyr­kia er beg­ge med i koa­li­sjo­nen mot Is-be­ve­gel­sen – sam­men med Qa­tar til og med.

3.Kutt alle for­bin­del­ser til «ter­ro­ris­tis­ke, sek­te­ris­ke og ideo­lo­gis­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner», spe­si­elt Det mus­lims­ke bror­skap, Is-be­ve­gel­sen, al-qa­i­da, den re­li­giø­se opp­rørskoa­li­sjo­nen i Sy­ria, Fateh al-sham og Hiz­bol­lah i Li­ba­non.

Kom­men­tar: Det er in­gen ny­het at Sau­diAra­bia opp­fat­ter Det mus­lims­ke bror­skap som en ter­ror­or­ga­ni­sa­sjon. Sam­ti­dig har både Qa­tar og Saudi-ara­bia vært mis­tenkt av de­res vest­li­ge part­ne­re i kam­pen mot Is-be­ve­gel­sen for å støt­te – el­ler la pri­va­te ak­tø­rer støt­te – and­re opp­rø­re­re i den sy­ris­ke bor­ger­kri­gen, der­iblant Fateh al-sham, som er en sam­ling uli­ke re­li­giø­se grup­per. Saudi- Ara­bia do­ku­men­te­rer ikke be­skyld­nin­ge­ne sine mot Qa­tar, og rede­gjør hel­ler ikke for sine egne in­ves­te­rin­ger i den sy­ris­ke kri­gen.

4.Stopp en­hver form for støt­te til en­kelt­per­soner, grup­per el­ler or­ga­ni­sa­sjo­ner som be­skri­ves som ter­ro­ris­ter av Saudi-ara­bia, De for­en­te ara­bis­ke emi­ra­ter, Egypt, Bah­rain, USA og and­re land.

Kom­men­tar:

Igjen: Saudi-ara­bia har ikke ved­lagt do­ku­men­ta­sjon på at Qa­tar skal ha støt­tet ter­ror­sik­te­de per­soner el­ler grup­per. Og Saudi-ara­bia har ald­ri of­fent­lig­gjort hvem konge­døm­met selv støt­ter i Irak, Sy­ria, Pa­kis­tan og Af­gha­ni­stan m.m.

5.Ut­le­ver ter­ror­fi­gu­rer, flykt­nin­ger og in­di­vi­der fra Saudi-ara­bia, De for­en­te ara­bis­ke emi­ra­ter, Egypt og Bah­rain til de­res opp­rin­nel­ses­land. Frys ver­di­ene de­res og ut­le­ver all øns­ket in­for­ma­sjon om de­res til­holds­ste­der, be­ve­gel­ser og fi­nan­ser.

Kom­men­tar: Hvor­for lar ikke Saudi-ara­bia sitt eget retts­ve­sen sen­de ut for­mel­le ut­le­ve­rings­be­gjæ­rin­ger med do­ku­men­ta­sjon for sik­tel­sen av en­kelt­per­soner?

6.

Legg ned al-ja­ze­era og dets søs­ter­sta­sjo­ner.

Kom­men­tar:

Med hvil­ken rett kre­ver Sau­diAra­bia og de­res al­li­er­te en fri ny­hets­ka­nal i et nabo­land sen­su­rert og ned­lagt? Å be om ned­leg­gel­se av al-ja­ze­era vil be­kref­te Sau­diAra­bias om­døm­me i den ara­bis­ke ver­den. Det kan også styr­ke tv-sta­sjo­nens fol­ke­li­ge om­døm­me som en fri ny­hets­ka­nal – selv om den ikke til­la­tes fri­het i dek­nin­gen av verts­na­sjo­nen Qa­tar, som fi­nan­sie­rer sta­sjo­nen. Kra­vet om ned­leg­gel­se hand­ler mest om ara­bisk sja­lu­si og in­tern ri­va­li­se­ring, me­ner den pa­le­stinsk-jor­dans­ke kom­men­ta­to­ren Douad Kuttab.

7.Stopp inn­blan­din­gen i selv­sten­di­ge lands in­ter­ne an­lig­gen­der. Slutt å gi stats­bor­ger­skap til etter­lys­te bor­ge­re fra Saudi-ara­bia, De for­en­te ara­bis­ke emi­ra­ter, Egypt og Bah­rain. Fra­ta bor­ge­re sine qa­tar-

ske stats­bor­ger­skap hvis det­te stats­bor­ger­ska­pet kren­ker lo­ver i dis­se lan­de­ne.

Kom­men­tar:

Sagt på en an­nen måte: Ikke gi stats­bor­ger­skap til sys­tem­kri­ti­ke­re fra Saudi-ara­bia og de­res ven­ner. Fra­ta dem stats­bor­ger­ska­pet hvis det­te al­le­re­de har skjedd.

8.Be­tal godt­gjø­rel­se og kom­pen­sa­sjon for tap av liv og and­re fi­nan­si­el­le tap som skyl­des Qatars politikk de sis­te åre­ne. Om­fan­get av­gjø­res et­ter av­ta­le med Qa­tar.

Kom­men­tar:

Saudi-ara­bia har ikke satt navn på hvil­ke liv som skul­le ha gått tapt som føl­ge av Qatars politikk, el­ler and­re tap. Kra­vet står der­for som en udo­ku­men­tert an­kla­ge mot den qa­tars­ke emi­ren.

9.Få Qatars mi­li­tæ­re, po­li­tis­ke, so­sia­le og øko­no­mis­ke politikk i over­ens­stem­mel­se med and­re Golf-sta­ter og ara­bis­ke sam­funn.

Kom­men­tar:

Kon­flik­ten er ikke den førs­te. Saudi-ara­bia har tid­li­ge­re kri­ti­sert Qa­tar for å huse al-ja­ze­era og sys­tem­kri­ti­ke­re fra and­re ara­bis­ke land. Det har se­nest i 2014 tvun­get Qa­tar til å love å være lo­ja­le over­for Saudi-ara­bia, som har vært mis­for­nøy­de med Qatars svært selv­sten­di­ge uten­riks­po­li­tikk med støt­te til Det mus­lims­ke bror­skap, støt­te til opp­rø­re­re i Li­bya og Sy­ria, og de­res sam­ar­beid med Iran om det størs­te gass­fel­tet i Gol­fen, samt de­res ved­va­ren­de be­skyt­tel­se av al-ja­ze­era.

10.Av­slutt kon­tak­ten med den po­li­tis­ke op­po­si­sjo­nen i Saudi-ara­bia, De for­en­te ara­bis­ke emi­ra­ter, Egypt og Bah­rain. Ut­le­ver alle de­tal­jer om Qatars tid­li­ge­re kon­takt med og støt­te til op­po­si­sjons­grup­per, de­res per­son­li­ge opp­lys­nin­ger og støt­ten Qa­tar har gitt dem.

Kom­men­tar:

Saudi-ara­bia kre­ver at Qa­tar både skal inn­røm­me at de har støt­tet op­po­si­sjons­folk og leg­ge frem etter­ret­nings­rap­por­ter, og inn­røm­me hvil­ke ty­per bi­stand lan­det måt­te ha hjul­pet dem med.

11.Legg ned alle ny­hets­me­di­er som di­rek­te el­ler in­di­rek­te fi­nan­sie­res av Qa­tar, in­klu­si­ve Ara­bi21, Rassd, al-araby alJade­ed, Me­ka­me­le­en og Midd­le East Eye.

Kom­men­tar:

Fle­re krav om sen­sur. Sau­diAra­bia og de­res al­li­er­te er ir­ri­ter­te over at Qa­tar på for­skjel­li­ge platt­for­mer gir rom for kri­tikk av and­re re­gi­mer enn sitt eget.

12.

Ak­sep­ter alle krav i lø­pet av ti da­ger.

Kom­men­tar:

Et strengt krav til Qa­tar om øye­blik­ke­lig un­der­kas­tel­se hvis blo­ka­den av lan­det skal opp­he­ves.

13.Over­våk­ning og må­ned­lig stats­rap­port det førs­te året, der­et­ter hver tred­je må­ned det på­føl­gen­de året, og der­et­ter år­lig rap­por­te­ring om over­hol­del­se av kra­ve­ne de nes­te ti år.

FOTO: JOSHUA ROBERTS / X01909

– Våre krav til Qa­tar er ikke for­hand­lings­ba­re, skri­ver Saudi-ara­bias uten­riks­mi­nis­ter Adel al-ju­beir på Twit­ter.

Qatars emir, Sheikh Tamim bin Ha­mad Al Tha­ni, nek­ter å rette seg et­ter kra­ve­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.