Det­te ble ti­de­nes Palme­sus

Sy­den­vær og pub­li­kums­re­kord er stikk­ord for det fest­sje­fen kal­ler ti­de­nes Palme­sus.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KRIS­TIAN­SAND

– Jeg vil opp­sum­me­re årets Palme­sus som helt uvir­ke­lig. Det­te sy­den­væ­ret er ak­ku­rat sånn vær man drøm­mer om når man plan­leg­ger fes­ti­val. Jeg kan slå fast at det­te er ti­de­nes Palme­sus. Alt har gått som plan­lagt, sier fest­sjef for Palme­sus, Leif Fos­se­lie, til Fædre­lands­ven­nen.

Fre­dag og lør­dag bra­ket årets strand­fest løs på By­stran­da, et­ter at El­ton John-sam­let 12.000 på sam­me sce­ne tors­dag kveld.

PUB­LI­KUMS­RE­KORD

I år sat­te Palme­sus pub­li­kums­re­kord, med i over­kant av 17.500 til­skue­re hver av da­ge­ne.

– Så og si alle bil­let­te­ne har blitt hen­ta ut. Jeg tror folk har kost seg vel­dig, og det væ­ret vi fikk skap­te skik­ke­lig trope­stem­ning, sier Fos­se­lie.

Til tross for enor­me meng­der med par­tygla­de per­soner på By­stran­da i år, me­ner Fos­se­lie at alt gikk et­ter pla­nen lo­gis­tikk­mes­sig.

– Lo­gis­tik­ken har vært mer «strøm­linje­for­met» i år. Ma­ski­ne­ri­et har vir­ke­lig fun­gert, og fol­ke­ne våre har stått på som ald­ri før. Det er all­tid mye lø­ping fram og til­ba­ke, men det må til.

RO­SER ALLE SOM JOB­BER

– Hva er du mest fornøyd med ? – Jeg er van­vit­tig stolt over alle som job­ber her. Det er rett og slett et stjerne­lag. Jeg tror ikke folk for­står hvor flin­ke de er.

Han leg­ger til at de hatt med seg 2300 fri­vil­li­ge og dug­nads­ar­bei­de­re. I til­legg har de 700 pro­sjekt­an­sat­te.

– Hvor­dan sy­nes du pub­li­kum har opp­ført seg?

– Jeg sy­nes det har vært Wood­stock-stem­ning med «peace and love», med man­ge lyk­ke­li­ge men­nes­ker. Det har ikke vært spe­si­elt med bråk el­ler tull.

– Hvor­dan har kø­ene inn til om­rå­det vært i år?

– Palme­sus har ald­ri fått så man­ge gjen­nom «slu­sen vår» så kjapt som i år. Vi har slått nye has­tig­hets­re­kor­der, både når det gjel­der ho­ved­køen, og ser­ve­ring av mat, sier Fos­se­lie, og leg­ger til at tal­le­ne for mat- og øl­sal­get ikke er til­gjen­ge­li­ge ennå.

NAR­KO­TI­KA

I for­kant av årets Palme­sus sa Fos­se­lie til Fædre­lands­ven­nen at nar­ko­tika­av­snit­tet for førs­te gang skul­le være til ste­de med et team un­der strand­fes­ten.

Fos­se­lie sier at han ikke er vars­let om til­fel­ler el­ler pro­ble­mer med bruk og salg av nar­ko­ti­ka på Palme­sus-om­rå­det.

– Jeg har ikke fått rap­port ennå, men jeg har snak­ket med po­li­ti­et som er «fra seg av be­geist­ring» over hvor­dan det­te har gått, sa Fos­se­lie til Fædre­lands­ven­nen lør­dag kveld.

IN­GEN AL­VOR­LI­GE HEN­DEL­SER

Søn­dag mor­gen be­kref­ter ope­ra­sjons­le­der Mar­tin Ug­land i Ag­der po­liti­dis­trikt at fes­ti­val­fol­ket stort sett har opp­ført seg bra.

– Det er rap­por­te­ne fra pa­trul­je­ne som har vært ute. Vi har ikke hatt no­en al­vor­li­ge hen­del­ser, men det har na­tur­lig nok vært no­en bort­vis­nin­ger. Det har li­ke­vel ikke vært mer enn det man kan for­ven­te på en li­ten plass som Kris­tian­sand, sier Ug­land.

Po­li­ti­et har hatt ekstra mann-

FOTO: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Over 17.500 var inn­om By­stran­da da Dimi­tri Ve­gas & Like­mike en­tret sce­nen fre­dag kveld.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.