Gra­tu­le­rer, Palme­sus

Det er all grunn til å gra­tu­le­re Palme­sus­ar­ran­gø­re­ne med nok en gi­gan­tisk suk­sess. Fes­ten har vir­ke­lig fes­tet grep.

Faedrelandsvennen - - TIRSDAG -

Det be­ri­ker Kris­tian­sand og re­gio­nens merke­vare, det byg­ger iden­ti­tet, skaf­fer be­sø­ken­de til byen, øker som­me­r­at­trak­sjo­nen, gir stolt­het og livs­kva­li­tet og ikke minst – verdi­skap­nin­gen vokser seg sta­dig stør­re.

Det er im­po­ne­ren­de og få and­re fes­ti­va­ler i Nor­ge kan skil­te med en så stø­dig, so­lid og sik­ker kurs.

Fo­kus er li­ke­vel det sam­me: Det er en fest.

Det ni­en­de Palme­sus-fes­ten sat­te nye re­kor­der, nes­te år er det ti­års­burs­dag og kjen­ner vi den­ne gjen­gen rett gjør fes­ti­va­len fle­re knepp i den for­bin­del­se. Det er bare å gle­de seg.

Fædre­lands­ven­nen for­tal­te tid­li­ge­re i som­mer his­to­ri­en om fes­tens til­bli­vel­se for ni år si­den, og rei­sen til den stil­sik­re mu­sikk­fes­ten det er blitt i dag. Og det er en fa­sci­ne­ren­de for­tel­ling om hvor­dan en litt løs idé om en en­gangs ven­ners ven­ner-fest har blitt en åre­viss strand­fest på By­stran­da i Kris­tian­sand.

Med ung­dom­me­lig på­gangs­mot, pre­sis book­ing, vekt­leg­ging av sik­ker øko­no­mi og stor kunn­skap om sitt pub­li­kum har Palme­sus-ar­ran­gø­re­ne klart det fle­re har prøvd før dem. Men kan­skje har også tid­li­ge­re fes­ti­va­ler ryd- det vei i for­hold til by­ens po­li­ti­ke­re og vik­ti­ge stem­mer i næ­rings­liv, og vist at det kan være god po­li­tikk å gi litt rom for sli­ke at­trak­sjo­ner i byen som vil være en av de frems­te som­mer­by­ene i Nor­ge.

Det kos­tet po­li­ti­ker­ne litt å låne ut By­stran­da til en luk­ket fes­ti­val for ni år si­den, men når 17.500 gjes­ter mu­sikk­fes­ten pr dag, så be­vi­ser det at det var rik­tig av po­li­ti­ker­ne å gi ar­ran­gø­re­ne en sjan­se. Nå er Palme­sus blitt noe man yn­der å re­kla­me­re med.

Da grün­der­ne star­tet på By­stran­da som­mer­en 2009, var mu­si­ker­bud­sjet­tet på 79.000 kro­ner. I år kos­ter mu­sik­ken ale­ne rundt 20 mil­lio­ner kro­ner. Bud­sjet­tet er på 70 mil­lio­ner kro­ner. Fo­kus er li­ke­vel det sam­me: Det er en fest, en strand­fest, med mu­sikk til.

Det har selv­føl­ge­lig en pris. Ikke alle na­bo­er er like be­geist­ret for vi­ra­ken, det be­slag­leg­ges nar­ko­ti­ka, der er fyll, det for­søp­les og uri­ne­res og alt det sto­re fes­ter kan med­føre – men så len­ge det­te ryd­des opp i og hol­des over­sikt over, så har det fore­lø­pig ikke vært nok til å øde­leg­ge for den livs­be­ja­en­de mu­sikk­fes­ten.

Palme­sus slo alle tid­li­ge­re re­kor­der og had­de 17.500 be­sø­ken­de hver dag. Nes­te år fei­rer mu­sikk­fes­ten ti år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.