16-årin­gen an­ker dom­men

16-årin­gen som i juni ble dømt til 11 års for­va­ring for dra­pet på Ja­kob Has­san og Tone Ile­bekk, an­ker dom­men.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: NTB TEKST: MARGRETHE SAGA margrethe.saga@fvn.no TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Vi har hele ti­den ment at det ikke er grunn­lag for for­va­ring, sier Svein Kje­til Stalle­mo, gut­tens for­sva­rer, til Fædre­lands­ven­nen.

Han for­tel­ler at de har gjen­nom­gått ting­retts­dom­men svært nøye, og er styr­ket i sin me­ning om­kring spørs­må­let om for­va­ring.

Stalle­mo vet ikke når anke­sa­ken kom­mer opp i lag­manns­ret­ten.

– Nå skal an­ken gjen­nom noen in­stan­ser, men det er en prio­ri­tert sak å be­hand­le for­di han sit­ter i va­re­tekt og på grunn av hans lave al­der. Jeg vil anta at det lar seg gjen­nom­føre i må­neds­skif­tet au­gust-sep­tem­ber, sier han.

Dom­mer­ne gikk ut over ak­tors på­stand om ti års feng­sel da de idøm­te gut­ten for­va­ring. Dom­men har en minste­tid på sju år og fire må­ne­der, he­ter det i dom­men fra Kris­tian­sand ting­rett.

– Vi tar an­ken til etter­ret­ning. Det er ikke uvan­lig med anke i sån­ne al­vor­li­ge sa­ker, og det er noe den dom­fel­te har krav på, sier stats­ad­vo­kat Den­nis Da­ni­el­sen.

– HÅPET å SLIPPE

Mor­ten An­der­sen, enke­man­nen til Tone Ile­bekk, er skuf­fet over an­ken, selv om den var for­ven­tet.

– Jeg er litt skuf­fet over at de vil på­fø­re oss nok en run­de i ret­ten. Jeg had­de håpet vi kun­ne slippe, da jeg me­ner han har på­ført oss nok, sier An­der­sen til Fædre­lands­ven­nen man­dag etter­mid­dag.

– Du sa på for­hånd du var for­be­redt på at draps­man­nen vil­le anke. Ten­ker du det sam­me nå som an­ken fak­tisk fore­lig­ger?

– Jeg had­de trodd de var voks­ne nok til å la det lig­ge, så vi kun­ne kom­me oss vi­de­re. Men det gjor­de de ikke, sva­rer An­der­sen, som li­ke­vel vil møte i retts­sa­len når anke­sa­ken kom­mer opp for lag­manns­ret­ten.

– Det skal jeg ab­so­lutt, be­kref­ter enke­man­nen.

– MER SMERTE

Også fa­mi­li­en til den drep­te Ja­kob Has­san fø­ler på skuf­fel­se over an­ken.

– Det på­fø­rer oss ennå mer smerte og sorg, sier Ab­dul­la­hi Has­san, av­dø­des far.

Han er usik­ker på om fa­mi­li­en vil føl­ge anke­sa­ken i lag­manns­ret­ten.

– Nå vet jeg ikke. Vi tren­ger litt tid for å ten­ke over det, sier han.

Bi­stands­ad­vo­kat Kris­ti­ne Ei­de re­pre­sen­te­rer Has­sans for­eld­re. Hun sier til Fædre­lands­ven­nen at de had­de håpet å slippe en ny run­de.

– Det er en stor til­leggs­be­last­ning for dem å skul­le gå gjen­nom det­te en gang til. Det er svært, svært uhel­dig.

Hun er ikke over­ras­ket over an­ken.

– Nå ble jo ikke dom­men slik som til­tal­te øns­ket, så ut fra det er jeg nok kan­skje ikke over­ras­ket. Men li­ke­vel had­de vi håpet at han had­de for­sont seg med dom­men slik den ble, sier hun.

Man­dag 5. de­sem­ber i fjor ble Ja­kob Ab­dul­la­hi Has­san (14) og Tone Ile­bekk (48) kniv­stuk­ket ved Wilds Min­ne sko­le på Lund. Beg­ge døde av ska­de­ne.

Da­gen etter er­kjen­te en 15 år gam­mel skole­elev å ha be­gått dra­pe­ne. Sist uke møt­te den nå 16 år gam­le gut­ten som til­talt i Kris­tian­sand ting­rett.

Ak­tor Jan Tallak­sen ba om ti års feng­sel un­der retts­sa­ken. Gut­tens for­sva­rer, Svein Kje­til Stalle­mo, men­te en pas­sen­de straff var 8,5 års feng­sel.

For per­soner un­der 18 år er straffe­ram­men 15 års feng­sel.

16-årin­gen har blitt un­der­søkt av tre sak­kyn­di­ge. De har kom­met frem til at fa­ren for gjen­ta­kel­se er lav, men i ret­ten er­kjen­te sak­kyn­dig Le­ne Chris­tin Ho­lum at vur­de­rin­gen inne­hol­der fle­re usik­ker­hets­mo­men­ter.

– IKKE GRUNN­LAG

Ak­tor Jan Tallak­sen slo fast at det ikke var grunn­lag for å kre­ve for­va­ring.

Han vis­te blant an­net til kon­klu­sjo­nen til de sak­kyn­di­ge og at 16-årin­gen ikke had­de be­gått volds­hand­lin­ger før dra­pe­ne.

For­va­ring er en straff som kan for­len­ges så len­ge det ek­sis­te­rer en re­ell gjen­ta­kel­ses­fare. For mindre­åri­ge kan for­va­ring kun bru­kes når det fore­lig­ger «eks­tra­or­di­næ­re om­sten­dig­he­ter», iføl­ge straffe­lo­ven.

Un­der retts­sa­ken for­klar­te gut­ten seg de­tal­jert om hen­del­ses­for­lø­pet og bak­grun­nen for draps­hand­lin­ge­ne.

16-årin­gen for­tal­te at han føl­te seg be­hand­let på en re­spekt­løs måte av Has­san. Han hev­det blant an­net at han had­de kjøpt noen gram hasj av 14-årin­gen for 600 kro­ner, men fikk jord i ste­det for ekte vare.

BLE STUKKET 60 GANGER

Da­gen Has­san ble drept tok de to gut­te­ne bus­sen sam­men til Lund. På vei gjen­nom skole­går­den til Wilds Min­ne gikk 16-årin­gen til an­grep og stakk 14-årin­gen 28 ganger med en kniv han had­de med seg i lom­ma.

Kort tid se­ne­re kom Tone Ile­bekk for­bi mens hun gikk tur med hun­den. Da hun bøy­de seg ned for å hjel­pe 14-årin­gen, stakk 16-årin­gen hen­ne i ryg­gen med den sam­me kni­ven. 48-årin­gen ble på­ført til sam­men 32 kniv­stikk.

16-årin­gen gikk fra ste­det og kjøp­te seg en flas­ke vann på en ben­sin­sta­sjon. Nes­te mor­gen gikk han på sko­len. På etter­mid­da­gen ble han inn­kalt til av­hør som vit­ne. Un­der av­hø­ret ble 16-årin­gen kon­fron­tert med be­vis po­li­ti­et had­de fun­net, og til­sto da umid­del­bart.

ALLE BILDER: REIDAR KOLLSTAD

16-årin­gens for­sva­rer, Svein Kje­til Stalle­mo, me­ner at det ikke grunn­lag for for­va­ring etter dobbeltdrapet på Lund i de­sem­ber i fjor.

Mor­ten An­der­sen, enke­man­nen til drep­te Tone Ile­bekk.

Ting­retts­dom­mer Ben Fe­gran og med­dom­mer­ne Es­pen Lia og Ran­di Lome­land døm­te 16-årin­gen til 11 års for­va­ring. 16-årin­gen an­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.