Hun fikk kreft­me­di­sin og Ko­na hans fikk ikke samm

Sit­ter en takk­nem­lig kreft­pa­si­ent på 53 år. Hun fikk en ut­prø­ven­de kreft­me­di­sin ved lo­kal­syke­hu­set sitt. sit­ter en enke­mann på 62 år. Hans av­døde kone, som nå vil­le vært 60 år, fikk ikke medi­si­nen, hen­nes lo­kal­syke­hus sa nei.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Han­ne Stør­seth ble syk for 10 år si­den. Da var bar­na hen­nes 10, 13 og 17 år gam­le. Tre­barns­mo­ren så for seg at hun kan­skje kun­ne leve 3-5 år til.

– Nå ten­ker jeg at jeg kan leve med kref­ten, den er gjen­stri­dig, men ikke av den mest ag­gres­si­ve ty­pen, sier hun.

Bærums­kvin­nen får be­hand­ling tre uker i strekk. Den fjer­de uken er hun uten be­hand­ling.

– Men det er verdt å bru­ke så mye tid på å få be­hand­ling, for syk­dom­men har holdt seg i ro i fle­re år. Og det er nye medi­si­ner på trap­pe­ne, kan­skje får jeg gle­de av dem også.

Han­ne Stør­seth om­ta­ler seg selv som en sol­skinns­his­to­rie, og hun er svært takk­nem­lig for at hun har fått be­hand­lin­gen, som er svært kost­bar.

100.000 kro­ner i må­ne­den be­ta­ler syke­hu­set for hen­nes medi­sin, som he­ter Ky­pro­lis.

– Sam­ti­dig er det vondt å ten­ke på at and­re pa­si­en­ter i sam­me si­tua­sjon som meg ikke får den­ne be­hand­lin­gen. Jeg er for­tvi­let over at and­re ikke får sam­me mu­lig­het som jeg er så hel­dig å få, og le­ver godt med, sier Stør­seth.

FIKK IKKE MEDI­SI­NEN

Også Gun­nar Mos­døls kone Alex­and­ra fikk dia­gno­sen ben­margs­kreft i 2008. Etter to stam­celle­trans­plan­ta­sjo­ner og fle­re års kamp mot kref­ten, kom le­gen med en po­si­tiv be­skjed: Det var kom­met en ny, lo­ven­de medi­sin på mar­ke­det, som de skul­le søke om for Mos­døls kone.

Det var den sam­me medi­si­nen som Stør­seth fikk, og som lege­mid­del­fir­ma­et be­tal­te for i ti må­ne­der.

– Vi had­de fått be­skjed om at det ikke fan­tes noe mer de kun­ne gjø­re og ble selv­føl­ge­lig vel­dig opp­løf­tet av den­ne nye sjan- sen. Men vi ven­tet i lang tid på at le­gen skul­le få grønt lys, for­tel­ler Mos­døl.

Be­hand­le­ren til Mos­døls kone, lege Jür­gen Rol­ke ved Sør­lan­det Syke­hus, for­tel­ler til Af­ten­pos­ten at han be­stil­te medi­si­nen via Lege­mid­del­ver­ket.

Rol­ke for­tel­ler vi­de­re at syke­hus­le­del­sen sat­te fo­ten ned, med den be­grun­nel­se at medi­si­nen ikke var be­hand­let i Be­slut­nings­fo­rum.

– ILLE å TEN­KE På

– Til slutt fikk vi be­skjed om at hun ikke vil­le få medi­si­nen li­ke­vel. Det var ille å vite at det fan­tes en ny medi­sin, som had­de vist gode re­sul­ta­ter i USA og Eng­land, som min kone ikke fikk, sier Mos­døl.

Det er to år si­den Mos­døl mis­tet sin kone, og han hå­per in­gen må gjen­nom det sam­me som ham og fa­mi­li­en.

– Jeg er ikke bit­ter, for jeg fø­ler at le­gen vår gjor­de alt han kun­ne. Li­ke­vel er det ille å ten­ke på at pa­si­en­ter i sam­me si­tua­sjon blir be­hand­let så ulikt. Nor­ge er et rikt land, så det er gans­ke spe­si­elt å ten­ke på, sier Mos­døl.

Fag­di­rek­tør Per Eng­s­trand ved Sør­lan­det syke­hus me­ner at syke­hu­set har et fag­mil­jø som føl­ger tett med på ut­vik­lin­gen av nye be­hand­lings­me­to­der.

– Ved Sør­lan­det Syke­hus øns­ker vi å være lo­ja­le mot me­tode­prø­vin­gen og be­slut­nin­gen i Be­slut­nings­fo­rum, før vi tar imot nye medi­ka­men­ter. Uto­ver det kan jeg ikke kom­men­te­re en­kelt­pa­si­en­ter av hen­syn til taus­hets­plik­ten, skri­ver Eng­s­trand i en mail.

KUN­NE VÆRT MOTSATT

I føl­ge Fred­rik Schjes­vold, fors­ker og leder ved Oslo myelo­ma­to­se­sen­ter ved Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus, gjen­nom­gikk beg­ge kvin­ne­ne en stam­celle­trans­plan­ta­sjon i 2008.

FOTO: STEIN BJØRGE

Han­ne Stør­seth er svært takk­nem­lig for at hun har fått be­hand­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.