Le­ver. me medi­sin og døde.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: TINE DOMMERUD tine.dommerud@af­ten­pos­ten.no - TEKST: froy­d­is.braa­then@af­ten­pos­ten.no -

– De fikk også stort sett den sam­me be­hand­lin­gen i etter­kant av det­te, og i 2015 ble det søkt om medi­si­nen Ky­pro­lis til beg­ge. Bærums­kvin­nen fikk be­hand­lin­gen, mens Kris­tian­sands­pa­si­en­ten fikk den ikke. I prin­sip­pet kun­ne det­te vært motsatt, sier le­gen.

LEGE­MID­DEL­FIR­MA­ET BE­TA­LER

Han for­kla­rer at når et medi­ka­ment vi­ser seg å ha do­ku­men­tert bed­re ef­fekt enn al­ter­na­ti­vet, kan pa­si­en­ten få det­te gra­tis fra fir­ma­et frem til det blir mar­keds­ført i Nor­ge. Det­te kal­les «Com­pas­sio­na­te Use Na­med Pa­ti­ent», og le­gen må søke God­kjen­nings­fri­tak fra Lege­mid­del­ver­ket.

Når den­ne ti­den er over, må syke­hu­set be­ta­le medi­si­nen.

Gra­tis­pe­rio­den va­rer van­lig­vis i ett års tid. Når medi­ka­men­tet så blir mar­keds­ført og til­gjen­ge­lig i Nor­ge, skal be­slut­nings­fo­rum av­gjø­re om nors­ke syke­hus kan bru­ke det på nye pa­si­en­ter. Mens man ven­ter på den­ne av­gjø­rel­sen, kan pa­si­en­ter som bru­ker medi­ka­men­tet fort­set­te med medi­si­nen på det of­fent­li­ges reg­ning.

– Syke­hu­se­ne bru­ker dis­se mu­lig­he­te­ne vel­dig for­skjel­lig, av for­skjel­li­ge år­sa­ker. En år­sak er at det kre­ver litt eks­tra fra be­hand- ler­ne, og at til­bu­det ikke nød­ven­dig­vis er kjent for alle. En an­nen og mer pro­ble­ma­tisk grunn er at noen syke­hus­le­de­re nek­ter sine be­hand­le­re å bru­ke den­ne gra­tis­mu­lig­he­ten, for­di de er redd for å måt­te be­ta­le for medi­ka­men­tet når mar­keds­fø­rings­til­la­tel­sen kom­mer, sier Schjes­vold.

IN­GEN BEGRENSNING

Han me­ner det­te er pa­ra­dok­salt, for­di syke­hu­se­ne bare be­ta­ler for de pa­si­en­te­ne der det vir­ker godt og len­ge. Han me­ner for­de­le­ne med å få en ut­prø­ven­de medi­sin kan være fle­re.

– Den­ne pa­si­en­ten har kjøpt seg tid før til­bake­fall. Da kan fle­re and­re medi­ka­men­ter ha blitt til­gjen­ge­li­ge, og det er ikke egent­lig noen begrensning i hvor bra det kan gå med ved­kom­men­de nå, iføl­ge Schjes­vold.

BENT HØIE: - ALLE BØR Få LIKE MULIGHETER

Helse- og om­sorgs­mi­nis­ter Bent Høie (H) sier det er vans­ke­lig å ta stil­ling til de kon­kre­te sa­ke­ne som Af­ten­pos­ten be­skri­ver, men at han er opp­tatt av at alle syke­hu­se­ne skal få fel­les reg­ler.

– Jeg kan ikke kom­men­te­re dis­se en­kelt­sa­ke­ne, men me­ner ge­ne­relt at alle pa­si­en­ter bør få like muligheter. Det på­går et ar­beid i regi av Helse Sør-øst for å lage fel­les reg­ler for alle syke­hu­se­ne for bruk av lege­mid­ler før mar­keds­fø­rings­til­la­tel­se og før be­slut­ning om å ta lege­mid­de­let i bruk. Ar­bei­det er for­ven­tet fer­dig i lø­pet av året, sier Høie.

BJELLAND FOTO: KJARTAN

Av­gjø­rel­se i be­slut­nings­fo­rum: Det er to år si­den Mos­døl mis­tet sin kone, og han hå­per in­gen må gjen­nom det sam­me som ham og fa­mi­li­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.