FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Com­pas­sio­na­te Use Na­med Pa­ti­ent (God­kjen­nings­fri­tak)

● Når et lege­mid­del er godt do­ku­men­tert og of­test god­kjent til bruk i USA, kan man søke fir­ma­ene om å få bru­ke det i Nor­ge på en­kelt­pa­si­en­ter.

● Det­te vil da være gra­tis (be­talt av lege­mid­del­fir­ma­et), og pa­si­en­ten kan få be­hand­lin­gen frem til mar­keds­fø­rings­til­la­tel­se av medi­ka­men­tet.

● Den­ne pe­rio­den va­rer of­test ett års tid.

Mar­keds­fø­rings­til­la­tel­se:

● En må­ned etter euro­pe­isk god­kjen­nel­se, blir alle medi­ka­men­ter god­kjent i Nor­ge.

● Det­te be­tyr at man an­ser at medi­ka­men­tet har ef­fekt, og det kan da kjø­pes på apo­te­ket.

● Pa­si­en­ter som har be­gynt be­hand­ling via Com­pas­sio­na­te Use Na­med Pa­ti­ent-pro­gram­met får fort­set­te på be­hand­lin­gen, men nye pa­si­en­ter kan ikke set­tes på medi­ka­men­tet med of­fent­li­ge helse­kro­ner.

● Den­ne pe­rio­den va­rer of­test fra 6 til 12 må­ne­der. Det kan sø­kes om unn­tak for en­kelt­pa­si­en­ter ● Det gjø­res en vur­de­ring av of­fent­li­ge myn­dig­he­ter om medi­ka­men­tet er «verdt pri­sen», og om det skal bru­kes i det of­fent­li­ge. Hvis det blir ja, kan alle få det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.