Solg­te 40 tom­ter på re­kord­tid

Start­skud­det er gått for sal­get av det som blir ti­de­nes størs­te bo­lig­ut­byg­ging i Søgne.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no

– Det ble en pang­start, sier av­de­lings­le­der Nils An­der­sen i Kons­mo­hus.

– Vi har solgt vel­dig bra, sier ei­en­doms­ut­vik­ler Bjørn Step­han­sen i Rep­stad Eien­dom.

Kort tid etter salgs­start kan de to no­te­re seg for 40 solg­te tom­ter to­talt.

I alt skal det byg­ges mel­lom 1500 og 2000 bo­li­ger i om­rå­de­ne Kjel­lands­heia, Aus­vig­heia og Leire­heia, i regi av ut­byg­ger­ne Rep­stad Eien­dom, Kru­se Smith, Kons­mo­hus og Hell­vik hus.

SOLGT ETTER BUDRUNDER

Ny­lig var det salgs­start for førs­te bygge­trinn i Aus­vi­ga og Kjel­lands­heia.

I Aus­vi­ga had­de man­ge meldt sin in­ter­es­se på for­hånd, opp­ly­ser Nils An­der­sen.

– Vi viss­te at det var fle­re in­ter­es­sen­ter på en­kel­te av tom­te­ne, og da ble det budrunder. Vi sy­nes det var en fair måte å gjø­re det på, så in­gen ble for­for­del­te, sier han.

Sju tom­ter ble solgt umid­del­bart, fem av dem var det bu­drun­de på, og de gikk for mel­lom 200.000 og 600.000 kro­ner over pris­an­tyd­ning.

– Det vi­ser at sjø­nær be­lig­gen­het, med ut­sikt og gode sol­for­hold, sel­ger. Tom­te­ne er dess­uten sto­re, med snitt­stør­rel­se på 900 kvad­rat­me­ter, sier An­der­sen.

BLADDE OPP 2,6 MIL­LIO­NER

Ei­en­doms­ut­vik­ler Roald Aga Pe­der­sen i sam­ar­beids­part­ner Kru­se Smith er også godt for­nøyd.

– De dy­res­te går først, og der er stort sett lo­ka­le folk som kjø­per, for­tel­ler han.

For den mest kost­ba­re tom­ta bladde kjø­pe­ren opp 2,6 mil­lio­ner kro­ner. Sta­tus til nå for Aus­vi­ga er at 13 av 21 tom­ter er solgt på fjor­ten da­ger. Bygge­start blir tro­lig i lø­pet av au­gust.

Ei­en­doms­ut­vik­ler Bjørn Step­han­sen i Rep­stad Eien­dom me­ner det er po­si­tivt for hele Søgne vest at det er god in­ter­es­se for beg­ge de to nye om­rå­de­ne som nå er til­gjen­ge­li­ge for salg.

– Fore­lø­pig er det mest lo­ka­le kjø­pe­re. Når bygge­ak­ti­vi­te­ten kom­mer i gang, ven­te­lig i sep­tem­ber, hå­per vi å til­trek­ke oss fle­re kjø­pe­re uten­bygds fra. Her kan de bo roms­lig, nær sjø, vann og med mu­lig­het for båt­plass, til bed­re pri­ser enn i Kris­tian­sands-om­rå­det, an­fø­rer han.

SNITTPRIS På én MILLION

Så langt er 27 av de 61 som hø­rer til førs­te bygge­trinn i Kjel­lands­heia solgt. Kjø­pe­re er både slutt­bru­ke­re og mind­re ei­en­doms­ut- vik­le­re.

– Vi solg­te også noen i for­kant av of­fi­si­ell salgs­start, til kjø­pe­re på in­ter­es­sent­lis­ta vår, sier Step­han­sen.

Snittpris på tom­te­ne ( uten grunn­ar­beid) er på rundt én million. Den dy­res­te, til 1.350.000 kro­ner, er også solgt.

– Vi har solgt både noen av de dy­res­te, og noen av de ri­me­li­ge­re, og fra hele sort­i­men­tet. Det vil si både ene­bo­li­ger, ene­bo­li­ger i rek­ke, to­manns- og fire­manns­bo­li­ger, for­tel­ler Step­han­sen.

I Kjel­lands­heia sel­ges tom­te­ne til på­ly­den­de fra en fast pris­lis­te.

NY BRO OVER LUNDEELVA

Ut­byg­ger­ne leg­ger ned mye ar­beid i å leg­ge til ret­te for nye tur­om­rå­der i til­knyt­ning til bo­lig­om­rå­de­ne.

Tett på de nye bo­li­ge­ne på Kjel­lands­heia, rundt Kjel­lands­van­net, kom­mer det som al­le­re­de er døpt til Søg­nes svar på Je­gers­berg. Her vi det bli opp­ar­bei­det med sti­er og gang­vei­er, fiske­vann, bro­er og lys­løy­pe.

Også fra Aus­vi­ga er det pla­ner om å til­rette­leg­ge for tur­liv, med en sti som slyn­ger seg fra de nye bo­li­ge­ne til elva. På sikt skal det så byg­ges en ny bro over Lundeelva, til Ag­der­strand­si­den/eik, og – un­der for­ut­set­ning av kom­mu­nal god­kjen­nel­se – ny båt­havn.

FOTO: APTUM AS

3D-bil­det vi­ser førs­te bygge­trinn av Kjel­lands­heia på Of­te­nes i Søgne, hvor Rep­stad Eien­dom har solgt 27 av 61 en­he­ter. (NB: Bil­det er ment som en il­lust­ra­sjon, og ikke et pre­sist bil­de på hvor­dan om­rå­det vil se ut fer­dig ut­bygd.)

FOTO: KONS­MO­HUS

Det­te drone­bil­det vi­ser det nye bo­lig­om­rå­det i Aus­vi­ga i Søgne, hvor 13 av 21 tom­ter i førs­te bygge­trinn er solgt unna.

FOTO: KONS­MO­HUS

Bil­det er fra salgs­start for bo­lig­tom­te­ne i Aus­vi­ga. Av­de­lings­le­der Nils An­der­sen i Kons­mo­hus (med re­fleks­vest t.v.) for­tel­ler at fem av ut­sikts­tom­te­ne ble solgt etter budrunder.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.