Sam­ar­bei­der mot ung­doms skri­mi­na­li­tet

Po­li­ti­et har job­bet ak­tivt sam­men med bu­tik­ker i Mar­kens for å få ned ung­doms­kri­mi­na­li­te­ten. Pro­sjek­tet har vært så vel­lyk­ket at de øns­ker å fort­set­te. Nå skal det an­set­tes en egen «miljø­vert».

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ERLEND IVERSEN SKARSHOLT erlend.iversen.skarsholt@fvn.no

– Til sam­men er det iverk­satt 80 til­tak, og stort sett alle er gjen­nom­ført. Vi opp­le­ver en li­ten re­duk­sjon i ung­doms­kri­mi­na­li­te­ten. Men det vik­tigs­te er at næ­rings­li­vet opp­fat­ter at ut­ford­rin­ge­ne med en­kel­te ung­dom­mer er mind­re, sier leder for fore­byg­gen­de av­snitt ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon, Gre­te Pe­der­sen.

Bu­tik­ke­ne som har vært med i det så­kal­te «pop-pro­sjek­tet» er sol­stu­dio­et Brun og blid, kjøpe­sen­te­ret San­dens, Mcdo­nalds, De­li de Lu­ca og 7-Ele­ven.

Pro­sjek­tet som had­de va­rig­het i seks må­ne­der, ble for­melt av­slut­tet 1. juni, men sam­ar­bei­det fort­set­ter. En kon­kret kon­se­kvens av sam­ar­bei­det, er at det skal an­set­tes en egen så­kalt miljø­vert i kom­mu­nen som har som opp­ga­ve å kom­mu­ni­se­re med ung­dom­me­ne som opp­hol­der seg i Mar­kens. Her stil­ler alle par­ter med mid­ler.

Sam­ar­bei­det har som mål å få bukt med det kri­mi­nel­le ung­doms­mil­jø­et som «hen­ger» uten­for bu­tik­ke­ne i Mar­kens gate.

– Vi her i Mar­kens øns­ker å ska­pe ett godt by­mil­jø. Sør­ge for at det er et hyg­ge­lig sted for kris­tian­san­de­re og tu­ris­ter å kom­me for å hand­le, sier res­tau­rant­sjef for Mcdo­nalds i Mar­kens, Au­dun Bjørn­dal.

80 TIL­TAK

Tr­end­rap­por­ten fra i fjor vis­te at det var en øk­ning i ung­doms­kri­mi­na­li­tet i 2016 i for­hold til fore­gå­en­de år, og at halv­par­ten av kri­mi­na­li­te­ten som be­gås i Kris­tian­sand, skjer i ned­re del av Kvad­ra­tu­ren.

Pe­der­sen for­tel­ler at det er en li­ten kjer­ne ung­dom­mer som står mer på ut­si­den enn ung­dom flest som be­kym­rer.

– Vi fant ut at vi måt­te prø­ve noe nytt og igang­sat­te et sam­ar­beid med kom­mu­nen, fri­tids­ak­tø­rer og næ­rings­li­vet i om­rå­det, fort­set­ter Gre­te Pe­der­sen, som leg­ger til at de i fle­re år har hatt et svært godt sam­ar­beid med kom­mu­nen og uli­ke fri­tids­ak­tø­rer:

– Men det er førs­te gang vi også sam­ar­bei­der med næ­rings­li­vet på det­te om­rå­det.

Når de sat­te seg ned for å se hvil­ke pro­ble­mer ung­doms­mil­jø­et skap­te, kom det fram hele 22 pro­blem­stil­lin­ger. På bak­grunn av det­te ble det iverk­satt kon­kre­te til­tak.

Ek­sem­pel på til­tak er at kjøp­mann Trond Stokke­da­len i 7-ele­ven har tatt inn en hos­pi­tant fra ung­doms­mil­jø­et.

– Vi har en gutt som job­ber hos oss to da­ger i uka. Det er en av dis­se gut­te­ne som er i det­te mil­jø­et. Han er en vel­dig ål­reit gutt, og det fun­ge­rer fint, for­tel­ler Stokke­da­len.

Gre­te Pe­der­sen me­ner det er vik­tig at po­li­ti­et er syn­li­ge og slår ned på uøns­ke­de hen­del­ser og kri­mi­na­li­tet i om­rå­det. Men sier det er til­tak som kom­mer fra uli­ke per­spek­ti­ver som fun­ge­rer best.

– Det hjel­per ikke å ha mas­se po­liti­pa­trul­jer til ste­de der til en­hver tid. Fle­re må inn å bi­dra, på­pe­ker hun, og ro­ser til­ta­ket 7-ele­ven har gjort.

DIALOG MED UNG­DOM­ME­NE

Ty­ve­ri­er har vært et pro­blem. Her er et til­tak blant an­net å ryd­de om­rå­det for ben­ker, bed­re vakt­hol­det, og bli mer syn­li­ge for ung-

dom­me­ne.

Men det al­ler vik­tigs­te er å snak­ke med ung­dom­me­ne.

– Det er ett av til­ta­ke­ne som har hatt best ef­fekt, kan Pe­der­sen for­tel­le.

– Når skjer kri­mi­na­li­te­ten? – Ting skjer of­test etter skole­tid fram til 20-ti­den. Det er alle uke­da­ger og ikke kun i hel­ge­ne. Det er som of­test sår­ba­re ung­dom­mer med sam­men­sat­te pro­ble­mer, en­ten hjem­me, på fri­ti­den el­ler på sko­len, sier Pe­der­sen.

Sen­ter­le­der for San­dens kjøpe­sen­ter, Chris­ti­na Om­land, sy­nes det er vik­ti­ge å på­pe­ke én ting:

– Det er ikke slik at alle ung­dom­me­ne ska­per pro­ble­mer. Det er utro­lig man­ge fine ung­dom­mer her også. Etter at vi

❞ Det er førs­te gang vi også sam­ar­bei­der med næ­rings­li­vet på det­te om­rå­det.

GRE­TE PE­DER­SEN, leder for fore­byg­gen­de av­snitt ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon

star­tet sam­ar­bei­det har vi fått en god dialog med ung­dom­me­ne, sier Om­land, som leg­ger til at man kom­mer langt med gjen­si­dig til­lit og re­spekt.

– Sam­ar­bei­det har vært utro­lig po­si­tivt. Både det å få bed­re kon­takt med ung­dom­me­ne, men også det at vi be­drif­te­ne mel­lom har fått ett tet­te­re sam­ar­beid.

HOVEDFOKUS FRA HØSTEN

Dag Tallak­sen som er or­dens­sjef ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon kan for­tel­le Fædre­lands­ven­nen at nett­opp det­te blir det stort fo­kus på fra høsten av:

– Det vil bli ho­ved­fo­ku­set for uni­for­mer­te pa­trul­jer. Vi skal føl­ge nøye med på det som skjer i sen­trum med ung­dom­me­ne og set­te av folk spe­si­fikt til det- te opp­dra­get, sier Tallak­sen.

Han sier det er me­get po­si­tivt at næ­rings­li­vet også bi­drar.

– Vi skal dri­ve fore­byg­gen­de. Snak­ke med ung­dom­me­ne, for­kla­re hvor­dan de - og po­li­ti­et - skal opp­fø­re seg, for­kla­rer han.

Gre­te Pe­der­sen vil gjer­ne be­nyt­te an­led­nin­gen til å skry­te av bu­tik­ke­ne i Mar­kens.

– Vi er svært im­po­nert over næ­rings­li­vets inn­sats i det­te pro­sjek­tet. Vi opp­le­ver at de har et stort en­ga­sje­ment for ung­dom­mer, og et øns­ke om å være med å gjø­re om­rå­det til et trygt og godt om­rå­de å være for alle, av­slut­ter hun.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Bu­tik­ker i Mar­kens sam­ar­bei­der med po­li­ti­et og kom­mu­nen for å få bukt med de kri­mi­nel­le mil­jø­ene i ned­re del av Kvad­ra­tu­ren. Fra venst­re: Jar­le John­sen (Brun og blid), Au­dun Bjørn­dal (Mcdo­nalds), Trond Stokke­da­len (7-ele­ven), Richard Erik­sen og Chris­ti­na Om­land (San­dens).

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Leder for fore­byg­gen­de av­snitt ved Kris­tian­sand po­liti­sta­sjon, Gre­te Pe­der­sen, kan for­tel­le at kri­mi­na­li­te­ten har gått noe ned etter at de star­tet pro­sjek­tet for ned­re del av Kvad­ra­tu­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.