FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

«Pop-pro­sjek­tet»

● «Pop» står for pro­blem­ori­en­tert po­liti­ar­beid.

● Star­tet 1.nov 2016, og ble av­slut­tet 1.juni 2017.

● Sam­ar­beid ini­tiert av po­li­ti­et. Kom­mu­nen, fri­vil­li­ge ak­tø­rer og bu­tik­ker i Mar­kens vært med i sam­ar­bei­det.

● Pro­sjek­tet tar ut­gangs­punkt i tr­end­rap­por­ten fra 2016 hvor det kom frem at 50% av ung­doms­kri­mi­na­li­te­ten fore­går i ned­re del av Kvad­ra­tu­ren.

● I for­bin­del­se med pro­sjek­tet har det blitt iverk­satt 80 til­tak til år­sa­ke­ne for ung­doms­kri­mi­na­li­te­ten.

● I lø­pet av pro­sjekt­pe­rio­den har det vært en li­ten ned­gang i kri­mi­na­li­tet i ned­re del av Kvad­ra­tu­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.