Be­hand­let vars­lin­ger som per­so­nal­sa­ker

Song­da­len kom­mu­ne skrøt av null vars­lings­sa­ker. Men fle­re an­sat­te har for­søkt å vars­le, og fø­ler seg ikke hørt.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD janne.b.prestvold@fvn.no TEKST: TARJEI LEER-SALVESEN tarjei.leer-salvesen@fvn.no

– Vi har ikke vars­lin­ger, vi har støy, sa ho­ved­til­lits­valgt Janne Slot­te i Song­da­len kom­mu­ne til Søgne og Song­da­len bud­stik­ke i mai.

Hun og råd­mann Kjell A. Kris­ti­an­sen var eni­ge om at det ikke har vært noen vars­lings­sa­ker i kom­mu­nen.

Men Fædre­lands­ven­nens un­der­sø­kel­ser for­tel­ler en an­nen his­to­rie.

I lø­pet av få år har åtte fas­te an­sat­te slut­tet i en barne­hage i Song­da­len som føl­ge av ar­beids­miljø­pro­ble­mer. Fire av dem har and­re job­ber i kom­mu­nen.

– Vi er en hel gjeng som har vars­let kom­mu­nen på uli­ke vis. Da er det utro­lig pro­vo­se­ren­de når de sier at det ikke fin­nes vars­lings­sa­ker i Song­da­len. Det får oss til å stei­le, sier en av de tid­li­ge­re an­sat­te vi har snak­ket med.

En an­nen er­fa­ren med­ar­bei­der sier det­te:

– Alt ble vendt mot oss. Jeg sa fra om en leder som gjor­de feil, men fikk åp­net en per­so­nal­sak i ste­det.

TRAKASSERENDE LEDERSTIL

Si­den 2014 har kom­mu­nens le­del­se mot­tatt en rek­ke brev med vars­lin­ger om en lederstil som opp­le­ves kon­trol­le­ren­de, kren­ken­de og trakasserende, og fø­rer til at an­sat­te blir syke og slut­ter.

– Hvor­dan kan dere si det ikke fin­nes vars­lings­sa­ker i Song­da­len kom­mu­ne når dere har job­bet med den­ne sa­ken i fle­re år?

– Den har ikke blitt be­hand­let som en vars­lings­sak, for­kla­rer råd­mann Kjell A. Kris­ti­an­sen.

– Vi har be­hand­let det­te som en kon­flikt og en ar­beids­miljø­sak, for­kla­rer per­so­nal­sjef Beth Rep­stad.

UTFORDRINGER I FLE­RE år

– Den­ne barne­ha­gen har over fle­re år hatt utfordringer. Det kom til et punkt hvor det­te var så om­fat­ten­de at råd­man­nen ble kob­let inn i sa­ken. Når det skjer, er det for­di en­he­ten ikke kla­rer å løse det selv, sier Kris­ti­an­sen.

Per­so­nal­sje­fen og råd­man­nen vi­ser fram en rek­ke møte­re­fe­ra­ter og for­tel­ler: De har kart­lagt si­tua­sjo­nen grun­dig, in­volvert be­drifts­helse­tje­nes­ten, gjen­nom­ført per­so­nal­sam­lin­ger og dia­log­sam­ta­ler og sør­get for in­for­ma­sjon til po­li­ti­ker­ne.

Men de har alt­så ikke ak­ti­vert vars­lings­ru­ti­ne­ne, som gir et spe­si­elt vern etter ar­beids­miljø­lo­ven for den som sier fra om pro­ble­mer.

Et av bre­ve­ne er sig­nert fire fast an­sat­te, og sti­let til Ar­beids­miljø­ut­val­get i april 2016. I bre­vet skri­ver fire an­sat­te om det de me­ner er en kren­ken­de lederstil, og hvor­dan de opp­le­ver å ha for­søkt å si ifra over leng­re tid uten å bli tatt på al­vor.

– Hvor­for blir ikke det­te be­hand­let som en vars­ling?

– Det kom på et tids­punkt da vi al­le­re­de had­de satt i gang en rek­ke til­tak for å for­sø­ke å løse sa­ken. Det som var vik­tig for oss var å fin­ne gode løs­nin­ger, ikke å set­te i gang run­der for å iverk­set­te vars­lings­ru­ti­ne­ne, for­kla­rer Beth Rep­stad.

LEDER FÅR VEILEDNING

Råd­man­nen ut­fyl­ler:

– Fra vår side har vi vir­ke­lig tatt det­te på al­vor. Vi har job­bet med løs­nin­ger, og vi har fun­net and­re job­ber i kom­mu­nen til alle de som skrev un­der bre­vet til Ar­beids­miljø­ut­val­get. Sa­ken har også av­dek­ket ulik opp­fat­ning av bruk av vars­lings­ru­ti­ner, og der­for har vi iverk­satt et ar­beid med å re­vi­de­re dis­se samt for­ank­re for­stå­el­sen i or­ga­ni­sa­sjo­nen, sier han.

Kom­mu­nen har hy­ret inn en or­ga­ni­sa­sjons­psy­ko­log som føl­ger en­hets­le­de­ren tett opp.

– Vi er opp­tatt av å iva­re­ta le­de­ren også. Hun skal ikke føle at hun står ale­ne. Vi er ikke fer­di­ge med sa­ken, men vi er på rett spor, sier Kris­ti­an­sen.

– Har det vært ak­tu­elt å om­plas­se­re leder?

– Nei, det er veiledning som er inn­sats­fak­to­ren der. Vi har av­dek­ket et for­bed­rings­po­ten­si­al på leder, som må jus­te­re sin lederstil. Hvis ikke den jus­te­res, har vi ikke løst sa­ken, sva­rer råd­man­nen.

FOTO: TARJEI LEER-SALVESEN

Janne Slot­te, ho­ved­til­lits­valgt i Song­da­len kom­mu­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.