FAKTA Vars­ling i ar­beids­li­vet

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● En vars­ling er når noen sier fra om en­ten ulov­li­ge, uetis­ke el­ler kri­tikk­ver­di­ge hand­lin­ger på ar­beids­plas­sen

● Skal man ha krav på vern som vars­ler etter ar­beids­miljø­lo­ven, må man være an­satt, og vars­le om for­hol­de­ne til per­soner el­ler in­stan­ser som har mu­lig­het til å end­re på for­hol­det.

● I Song­da­len-sa­ken har sli­ke vars­ler kom­met i brevs form til kom­mune­le­del­sen, og ved ett til­fel­le i et brev til kom­mu­nens ar­beids­miljø­ut­valg sig­nert av fire an­sat­te i fel­les­skap.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.