Sjek­ker rus, vold, og selv­mords­fare for dår­lig

Distrikts­psy­kia­trisk sen­ter Sol­vang sjek­ker svært sjel­den om pa­si­en­ter har rus­pro­ble­mer, kan være vol­de­li­ge el­ler står i fare for å begå selv­mord.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: STEI­NAR VINDSLAND stei­nar.vindsland@fvn.no

– Psy­kisk li­del­se kan med­føre økt ri­si­ko for at pa­si­en­ter er til fare for and­re. Med sam­ti­dig rus­mid­del­mis­bruk øker den­ne ri­si­ko­en be­ty­de­lig, og det gir også en over­do­se­ri­si­ko, skri­ver fyl­kes­lege An­ne-so­fie D. Sy­vert­sen ved fyl­kes­man­nen i Aust- og Vest-ag­der i rap­por­ten som ble of­fent­lig ny­lig.

BRYTER LOVEN

Den kon­klu­de­rer med at po­li­kli­nik­ken på DPS Sol­vang på Sør­lan­det syke­hus i Kris­tian­sand bryter både spe­sia­list­helse­tje­neste­lo­ven og helse­per­so­nell-loven på grunn av man­gel­full kart­leg­ging, ut­red­ning og be­hand­ling av pa­si­en­ter i al­menn­team­et hvor det er 18,2 års­verk an­satt.

15 jour­na­ler ble gjen­nom­gått un­der til­sy­net. Bare i to av dem ble mu­lig rus­pro­ble­mer fulgt opp med en mer sys­te­ma­tisk ut­red­ning. Ikke i en enes­te av dis­se jour­na­le­ne er det do­ku­men­tert at det er vur­dert ri­si­ko ver­ken for vol­de­lig opp­før­sel el­ler over­dose, selv om det har vært ty­de­li­ge in­di­ka­sjo­ner på det.

LANDSOMFATTENDE

Helse­til­sy­net har satt i gang til­syn på dis­se om­rå­de­ne over hele lan­det. Fore­lø­pig er det bare gjen­nom­ført i Horda­land og Tele­mark, i til­legg til Kris­tian­sand. I Horda­land ble det av­dek­ket til­sva­ren­de lov­brudd, mens det ikke ble fun­net noen av­vik i No­tod­den, opp­ly­ser se­nior­råd­gi­ver An­ne Stiansen hos Fyl­kes­man­nen i Aus­tog Vest-ag­der.

Det landsomfattende til­sy­net gjen­nom­fø­res for­di det er gjort en ri­siko­vur­de­ring som kon­klu­de­rer med at det er stor fare for svikt på dis­se om­rå­de­ne.

ALVORLIG PSY­KISK LI­DEL­SE

Når ikke pro­ble­mer med rus­mid­ler el­ler so­ma­tis­ke syk­dom­mer også blir tatt med i kart­leg­gin­gen, blir ikke be­hand­lin­gen god nok.

Hel­ler ikke når det gjel­der å kart­leg­ge barn som på­rø­ren­de til voks­ne psy­kisk syke føl­ger DPS Sol­vang lo­vens krav. I rap­por­ten står det at det fins ru­ti­ner for det, men at det er helt til­fel­dig om dis­se blir fulgt og om bar­na får den hjel­pen de tren­ger. Blant de 15 jour­na­le­ne var det fem mindre­åri­ge barn, men bare ett av dis­se had­de fått jour­nal­ført en kart­leg­ging.

BARN SOM PÅ­RØ­REN­DE

– Vi ser alvorlig på at barn som på­rø­ren­de ikke får nød­ven­dig fo­kus og opp­føl­ging. Barn av psy­kisk syke og for­eld­re med rus­mid­del­pro­ble­mer har en for­høy­et ri­si­ko for selv å ut­vik­le pro­ble­mer i vok­sen al­der, og det er vik­tig å fore­byg­ge det­te, skri­ver Stiansen i en epost.

Til­sy­net av­dek­ker også at det er svært man­gel­full an­svars­for­de­ling og in­tern­kon­troll av ru­ti­ner og etter­le­vel­se av dis­se i le­del­sen ved sen­te­ret. Det gjør at det er «uak­sep­ta­bel stor fare for svikt, og vi fant i til­sy­net også ek­semp­ler på at det har svik­tet», skri­ver fyl­kes­le­gen.

KASTEBALLER

Selv om DPS Sol­vang er en av­de­ling i Kli­nikk for psy­kisk helse, på sam­me måte som Av­de­ling for rus- og av­hen­gig­hets­be­hand­ling (Ara), be­nyt­ter ikke Sol­vang seg av spe­sial­kom­pe­tan­sen Ara har. Iføl­ge rap­por­ten er det uenig­het om hvem som har an­sva­ret for pa­si­en­ter som både har psy­kisk li­del­se og rus­pro­ble­mer. Det har ført til at syke pa­si­en­ter er blitt kasteballer mel­lom de uli­ke av­de­lin­ge­ne.

Dess­uten på­vi­ser til­sy­net at fle­re pa­si­en­ter har mis­tet be­hand­lings­til­bu­det for­di be­hand­le­ren har slut­tet, uten at det er fore­tatt noen vur­de­ring av om pa­si­en­ten fak­tisk var frisk.

Nå har Sør­lan­det syke­hus frist på seg til 1. au­gust på å leg­ge fram en plan for hvor­dan de skal ret­te opp i ulov­lig­he­te­ne, og in­nen ut­gan­gen av året må pla­nen være gjen­nom­ført og rap­por­tert til fyl­kes­man­nen.

Barn av psy­kisk syke og for­eld­re med rus­mid­del­pro­ble­mer har en for­høy­et ri­si­ko for selv å ut­vik­le pro­ble­mer i vok­sen al­der, og det er vik­tig å fore­byg­ge det­te.

AN­NE STIANSEN, se­nioråd­gi­ver hos Fyl­kes­man­nen i Aust- og Vest-ag­der

FOTO: KOLLSTAD, REIDAR

Ve­gard Øk­sen­dal Haa­land er di­rek­tør på Kli­nikk for psy­kisk helse på Sør­lan­det syke­hus. Han inn­røm­mer at syke­hu­set ikke har nok fo­kus på de om­rå­de­ne de nå blir kri­ti­sert for.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.