– Vi har ikke hatt til­strek­ke­lig fo­kus

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Kli­nikk­di­rek­tør Ve­gard Øk­sen­dal Haa­land inn­røm­mer at syke­hu­set ikke har hatt nok fo­kus på de om­rå­de­ne til­syns­rap­por­ten kri­ti­se­rer.

– Det er all­tid ille når det blir av­dek­ket svikt i ar­bei­det vi gjør, sier man­nen som er di­rek­tør for Kli­nikk for psy­kisk helse, hvor DPS Sol­vang er un­der­lagt.

Sam­ti­dig leg­ger han til at det­te er en fin an­led­ning for syke­hu­set til å bli flin­ke­re.

– Vi har ikke hatt til­strek­ke­lig fo­kus på dis­se tin­ge­ne når det gjel­der let­te­re til mo­de­ra­te psy­kis­ke li­del­ser. Vi har brukt mest ener­gi på det­te når det gjel­der alvorlig syke pa­si­en­ter, sier kli­nikk­di­rek­tø­ren.

Mang­len­de fo­kus er år­sa­ken også til at barn som på­rø­ren­de av voks­ne psy­kisk syke hel­ler ikke har fått den hjel­pen de skul­le, til tross for kla­re ret­nings­lin­jer. Og til at det har vært til­fel­dig om ret­nings­lin­jer er fulgt på dis­se om­rå­de­ne.

– Det­te er synd, i lik­het med de and­re av­vi­ke­ne som er av­dek­ket, og vi vet at man­ge av våre po­li­kli­nis­ke pa­si­en­ter har barn, sier han.

– Hva vil du gjø­re med sam­ar­beids­pro­ble­me­ne mel­lom DPS Sol­vang og Ara når det gjel­der pa­si­en­ter som både har psy­kis­ke pro­ble­mer og rus­pro­ble­mer?

– Det­te er en gam­mel pro­blem­stil­ling som vi nå vil ta fatt i, og sør­ge for in­tern­ru­ti­ner i vår kli­nikk, sier han.

Syke­hu­set har al­le­re­de ut­ar­bei­det en fore­lø­pig plan for å ret­te opp i lov­brud­de­ne, og Øk­sen­dal Haa­land er sik­ker på at en god plan skal fore­lig­ge in­nen fris­ten 1. au­gust:

– Pla­nen in­ne­bæ­rer at vi skal gjø­re for­bed­rin­ger i all vår po­li­kli­nis­ke virk­som­het, ikke bare på Sol­vang.

– Tror du DPS Sol­vang skil­ler seg ut på lands­ba­sis?

– Nei, jeg tror helse­til­sy­net her har gått inn på et om­rå­de der det er for­bed­rings­po­ten­sia­le over hele Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.