Ro­ser bygge­bran­sjen for opp­ryd­ding

LO ven­der tom­me­len ned for re­gje­rin­gens nye vi­kar­til­tak. Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) av­vi­ser kri­tik­ken og be­røm­mer de sto­re ak­tø­re­ne i bygge­bran­sjen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

– I en pe­rio­de bi­dro byg­ge- og an­leggs­bran­sjen selv til for­hold som gjor­de at den ble sett på som mind­re at­trak­tiv blant ung­dom. Men det har de sto­re og se­riø­se ak­tø­re­ne tatt på stort al­vor og job­bet mye med. Der­for ser vi også økt re­krut­te­ring til dis­se fa­ge­ne, sier Sol­berg til NTB.

Man­dag be­søk­te hun en bygge­plass i Drammen for å be­ly­se be­ho­vet for fle­re lær­lin­ger og sat­sing på yr­kes­fag.

KRI­TIKK

I fle­re år har LO og den rødgrøn­ne op­po­si­sjo­nen på Stor­tin­get an­gre­pet re­gje­rin­gen for mang­len­de re­gu­le­ring av be­man­nings­bran­sjen. Kri­tik­ken har i sær­lig grad vært ret­tet mot prak­si­sen med så­kal­te null­ti­mers­kon­trak­ter, som in­ne­bæ­rer at an­sat­te ikke får lønn mel­lom opp­drag.

Først i for­ri­ge uke kom re­gje­rin­gen med et hø­rings­for­slag om sa­ken. Der går det fram at re­gje­rin­gen vil inn­føre en ny hjem­mel for mid­ler­ti­di­ge an­set­tel­ser som kun skal gjel­de be­man­nings­by­rå­er. Det er den­ne de­len av for­sla­get som i sær­lig grad an­gri­pes av LO.

Re­gje­rin­gens for­slag in­ne­bæ­rer at ret­ten til mid­ler­ti­di­ge an- set­tel­ser ut­vi­des yt­ter­li­ge­re, me­ner Lo-leder Hans-chris­ti­an Gab­ri­el­sen.

– Re­gje­rin­gen ar­gu­men­te­rer med at inn­lei­e­be­drif­te­ne har be­hov for flek­si­bi­li­tet, men at inn­lei­e­be­drif­ten har et mid­ler­ti­dig be­hov, be­tyr jo ikke at be­man­nings­by­rå­et har det. De dri­ver jo nett­opp med ut­leie av ar­beids­kraft, og vil som re­gel ha per­ma­nent be­hov for folk å leie ut, sier Gab­ri­el­sen.

– Det er helt nød­ven­dig å ha en be­man­nings­bran­sje som kan hjel­pe ar­beids­gi­ve­re med be­hov for vi­ka­rer, sva­rer stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H).

– Hvis en an­satt for ek­sem­pel skal ut i for­eldre­per­mi­sjon, kan det være kre­ven­de for en ar­beids­gi­ver å fin­ne en er­stat­ter på egen hånd, sier hun.

FLE­RE TIL­TAK

Å kre­ve at vi­ka­re­ne har fast an­set­tel­se i et be­man­nings­byrå er å gå for langt, me­ner Sol­berg.

– Pro­ble­met er at det vil bli vel­dig kost­nads­kre­ven­de, sier stats­mi­nis­te­ren, som vi­ser til at man­ge i pe­rio­der kan øns­ke en lø­se­re til­knyt­ning til en ar­beids­plass, som stu­den­ter for ek­sem­pel.

På bygge­plas­sen i Drammen ble Sol­berg vist rundt av Vei­dek­kes Dag And­re­sen, som også er styre­le­der i Bygge­næ­rin­gens Lands­for­ening. Han for­tel­ler at Vei­dek­ke har inn­ført ob­li­ga­to­risk pre­kva­li­fi­se­ring av un­der­le­ve­ran­dø­rer og be­man­nings­sel­ska­per og sier det også ut­fø­res stikk­prø­ver.

– Vi tren­ger be­man­nings­bran­sjen, men sel­ska­pe­ne må være se­riø­se, sier And­re­sen, som opp­ly­ser at 70 pro­sent av Vei­dek­kes be­hov for ar­beids­kraft er dek­ket av egne fag­ar­bei­de­re.

BNL har ennå ikke tatt stil­ling til inn­hol­det i re­gje­rin­gens for­slag.

NYE KRAV

Un­der be­sø­ket i Drammen kom stats­mi­nis­te­ren dess­uten med et nytt valg­løf­te: I lø­pet av nes­te pe­rio­de skal samt­li­ge stat­li­ge virk­som­he­ter ha minst to lær­lin­ger per tu­sen an­sat­te.

– I dag er det et mål at nors­ke kom­mu­ner an­set­ter to lær­lin­ger per 1.000 inn­byg­ge­re. Sam­ti­dig er det et krav at sen­tra­le stat­li­ge virk­som­he­ter an­set­ter minst én lær­ling per 100 an­sat­te. Nå skjer­per vi kra­ve­ne, sier kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen (H) som var med stats­mi­nis­te­ren til Drammen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.