– Sla­get om Mosul over om en uke

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

IS’ selv­mords­an­grep trap­pes opp i den sis­te fa­sen av sla­get om Mosul, iføl­ge en ira­kisk ge­ne­ral. Han tror kam­pe­ne i stor­byen vil være over om en uke.

– Fien­den har brukt selv­mords­bom­be­re, sær­lig kvin­ner, i noen by­de­ler de sis­te tre da­ge­ne. Før det bruk­te de i stør­re grad snik­skyt­te­re og bom­ber, sier ge­ne­ral­løyt­nant Sa­mi al-arid­hi.

– Den yt­ter­lig­gå­en­de isla­mist­grup­pa IS pres­ses grad­vis len­ger til­ba­ke i Mosul, og tu­se­ner av si­vi­le for­sø­ker å flyk­te fra kam­pe­ne i sen­trum. Om­rå­det IS nå kon­trol­le­rer, skal ikke være stør­re enn én kvad­rat­kilo­me­ter.

Al-arid­hi me­ner sla­get vil være over i lø­pet av fem da­ger el­ler en uke. Re­gje­rin­gen i Irak har al­le­re­de plan­lagt en ukes fei­ring når kam­pen om Mosul er over, iføl­ge ny­hets­by­rå­et Reu­ters. Re­gje­rings­styr­ke­ne an­slår at IS har minst 200 mann igjen i Mosul.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.